วิธี "ยื่นภาษีออนไลน์" สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" สรุปครบ ทำตามได้ไม่ยาก

วิธี "ยื่นภาษีออนไลน์" สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" สรุปครบ ทำตามได้ไม่ยาก

สรุปวิธี "ยื่นภาษีออนไลน์" ปี 2564 ผ่านเว็บไซต์ "กรมสรรพากร" สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" ที่มีรายได้ทางเดียว มือใหม่ทำตามได้ไม่ยาก

1 ม.ค.- 8 เม.ย. 65 เป็นช่วงเวลาในการ "ยื่นภาษี" ประเภท "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" ในปีภาษี 2564 ซึ่งผู้มีเงินได้สามารถ "ยื่นภาษีออนไลน์" ผ่านระบบ E-filing เว็บไซต์ "กรมสรรพากร" ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" ที่เป็นมือใหม่หัดยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตัวเอง "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" สรุป "วิธียื่นภาษี" เบื้องต้น ที่ทำตามง่ายๆ โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำหรับผู้ที่มี "รายได้ทางเดียว" จากนายจ้างหรือบริษัทที่ทำงาน นั่น คือเป็นเงินได้ประเภทที่ 1 ที่ครอบคลุมถึง เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ โดยไม่มีเงินได้ประเภทอื่นๆ (ประเภทที่ 2-8 ตามตารางด้านล่าง) เข้ามาภายในปีภาษีเดียวกัน 

ภาษี รายได้ ค่าใช้จ่าย

มนุษย์เงินเดือน ที่มีรายได้ทางเดียวจากเงินได้ประเภทที่ 1 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ ที่เรียกว่า ภ.ง.ด. 91 เมื่อมีเงินได้ต่อเดือนเกินกว่า 10,000 บาท หรือ มากกว่า 120,000 บาทต่อปี ส่วนจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่นั้น จะต้องขึ้นอยู่กับ "เงินได้สุทธิ" ของแต่ละบุคคล 

วิธีคำนวณเงินได้สุทธิเบื้องต้น  "เงินได้(ตลอดปีภาษี) - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ"

  •  วิธีลงทะเบียน สำหรับผู้ยื่นภาษีออนไลน์เป็นครั้งแรก 

วิธี "ยื่นภาษีออนไลน์" สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" สรุปครบ ทำตามได้ไม่ยาก

วิธี "ยื่นภาษีออนไลน์" สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" สรุปครบ ทำตามได้ไม่ยาก
กรณีที่เข้าสู่การใช้บริการครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนก่อน โดยให้เลือกรายการ "ลงทะเบียน" ก่อน โดยจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น เลขบัตรประจำตัวผู้เสีนภาษีอากร (เลขบัตรประชาชน) วันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตรประชาชน ที่อยู่ อีเมลที่ติดต่อได้ จากนั้นสร้างรหัสผ่าน 8 หลัก เพื่อเอาไว้เข้าสู่ระบบ 

เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง หมายเลขผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) บนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งาน

 

  •  เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนยื่นภาษี  

- เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างปๆ

- รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา หรือบุตร (อ่านรายการลดหย่อนภาษีเงินปี 2564 คลิกที่นี่)

- เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีเพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน, เบี้ยประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น 

วิธี "ยื่นภาษีออนไลน์" สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" สรุปครบ ทำตามได้ไม่ยาก

  •  วิธียื่นภาษีออนไลน์ 

1. เข้าระบบ E-filing ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากร คลิกที่นี่ 

2. เลือก >> ยื่นแบบออนไลน์

วิธี "ยื่นภาษีออนไลน์" สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" สรุปครบ ทำตามได้ไม่ยาก

3. เลือก >> รายการบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 (เฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ทางเดียว)

วิธี "ยื่นภาษีออนไลน์" สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" สรุปครบ ทำตามได้ไม่ยาก
 

4. กรอกข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้อง

วิธี "ยื่นภาษีออนไลน์" สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" สรุปครบ ทำตามได้ไม่ยาก

5. เลือกประเภทเงินได้ และค่าลดหย่อนการเสียภาษี ในกรณีที่เป็นมนุษย์เงินเดือนให้เลือกมาตรา 40 (1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น     

ส่วนเงินที่ได้รับยกเว้นหรือค่าลดหย่อน มีให้เลือกทั้งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม, ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF, RMF หรืออุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ฯลฯ ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดทำรายการต่อไป

 

6. กรอกรายการเงินเดือนค่าจ้างบำนาญต่างๆ โดยเอามาจาก "หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย" ตามมาตรา 50 ทวิ

กรอกในช่อง "บันทึกจำนวนเงินที่สะสมตลอดปี" ที่สำคัญต้องไม่ลืมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ส่วนคนที่เปลี่ยนงานหรือออกจากงานระหว่างปีให้ติดตามขอเอกสารของที่ทำงานเก่าและที่ทำงานใหม่เพื่อนำมายื่นภาษีรวมกันด้วย 

 

วิธี "ยื่นภาษีออนไลน์" สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" สรุปครบ ทำตามได้ไม่ยาก

 

 

7. บันทึกรายการค่าลดหย่อนที่เรามีทั้งหมดลงไปตามหัวข้อ

วิธี "ยื่นภาษีออนไลน์" สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" สรุปครบ ทำตามได้ไม่ยาก

 (อ่านรายการลดหย่อนภาษีเงินปี 2564 คลิกที่นี่)

 

8. ตรวจสอบข้อมูลการคำนวณภาษี โดยระบบของกรมสรรพากรจะคำนวณให้อัตโนมัติ

วิธี "ยื่นภาษีออนไลน์" สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" สรุปครบ ทำตามได้ไม่ยาก


9. หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องให้ทำการ "ยืนยัน" เพื่อยื่นแบบภาษี

วิธี "ยื่นภาษีออนไลน์" สำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" สรุปครบ ทำตามได้ไม่ยาก

10. กดยืนยันการจ่ายเงินหรือตรวจสอบการคืนภาษี และเลือกช่องทางทำธุรกรรมการเงินที่สะดวกที่สุด

 

ดูวิธีการยื่นภาษีออนไลน์ปี 2564 แบบละเอียด จากกรมสรรพากร คลิกที่นี่

 

  •  กรณีที่ไม่มีภาษีต้องชำระ 

- โปรแกรมจะแจ้งผลการรับแบบและหมายเลขอ้างอิง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบฯ
- กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

  •  กรณีที่มีภาษีต้องชำระ 

- หากเลือกวิธีชำระภาษีผ่าน e-payment ระบุนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่ และดำเนินการตามขั้นตอนของธนาคารนั้น

 

---------------------

อ้างอิง: กรมสรรพากร