“ปศุสัตว์”ไล่ตรวจสต็อกสุกร เอกชนเร่งแจงขอถอนอายัด

“ปศุสัตว์”ไล่ตรวจสต็อกสุกร  เอกชนเร่งแจงขอถอนอายัด

ราคาเนื้อสุกรที่สูงขึ้น นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสต็อกเพื่อป้องกันการกักตุน พร้อมให้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ หากพบผู้อยู่เบื้องหลังหรือมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด

การประชุม ครม.ล่าสุดวันที่ 24 ม.ค.2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงาน ครม.พบสต็อกเนื้อสุกรในห้องเย็นขณะนั้น 14 ล้านกิโลกรัม และตั้งข้อสังเกตถึงการไม่นำเนื้อสุกรส่วนนี้ออกสู่ตลาด รวมทั้งต้องการให้เนื้อสุกรส่วนนี้ออกมาจำหน่ายให้หมดก่อนเทศกาลตรุษจีนเพื่อไม่ให้ราคาสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสุกร เพื่อหวังประโยชน์เชิงการค้า โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และกองบังคับการปราบปราบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อกันการกักตุนซากสุกรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับผลการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 21-26 ม.ค.2565 สรุปผลการตรวจสอบและการดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 

ตรวจสอบ 920 แห่ง พบจำนวนซากสุกรสะสมรวม 19.0 ล้านกิโลกรัม ดังนี้

- วันที่ 21 ม.ค.2565 

ตรวจสอบห้องเย็น 264 แห่ง ตรวจซากสุกร 1.18 ล้านกิโลกรัม โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นการตรวจสอบห้องเย็น 10 แห่ง จังหวัดสมุทรสาคร พบการจัดเก็บเนื้อสุกรแช่เย็นที่ไม่มีเอกสารใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายในห้องเย็น 3 แห่ง จำนวน 402,938 กิโลกรัม จากบริษัทนำของมาฝากทั้งหมด 4 ราย และได้ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทที่นำของมาฝาก โดยผู้ประกอบการที่ไม่แสดงเอกสารจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 22 โทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ปศุสัตว์”ไล่ตรวจสต็อกสุกร  เอกชนเร่งแจงขอถอนอายัด

- วันที่ 22 ม.ค.2565 

ตรวจสอบห้องเย็น 467 แห่ง ตรวจซากสุกร 9.18 ล้านกิโลกรัม พบการจัดเก็บเนื้อสุกรแช่เย็นที่ไม่มีเอกสารใบอนุญาตในการเคลื่อนย้าย และไม่ได้แจ้งต่อกรมการค้าภายใน จำนวนทั้งสิ้น 66,984 กิโลกรัม ได้ทำการอายัดทั้งหมด 66,984 กิโลกรัม โดยอยู่ระหว่างรอบริษัทที่นำของมาฝากนำเอกสารหลักฐานมาแสดงเพื่อตรวจสอบ

รวมทั้งจากการตรวจสอบเอกสารที่ผู้ประกอบการได้นำมาชี้แจงแล้วได้ทำการถอนอายัดบางส่วน และอายัดเพิ่มเติมเนื่องจากนำเอกสารมาแสดงได้บางส่วน รวมทั้งได้ดำเนินคดีกรณีที่ทำการเคลื่อนย้ายเนื้อสุกรเนื้อสุกรแช่เย็น นำมาจัดเก็บห้องเย็นภายนอก โดยไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเป็นเนื้อสุกร

 

- วันที่ 23 ม.ค.2565

ตรวจสอบห้องเย็น 70 แห่ง ตรวจซากสุกร 545,150 กิโลกรัม 

 

- วันที่ 24 ม.ค.2565 

ตรวจสอบห้องเย็น 39 แห่ง ตรวจซากสุกร 289,672 กิโลกรัม 

 

- วันที่ 25 ม.ค.2565

ตรวจสอบห้องเย็น 195 แห่ง ตรวจซากสุกร 5.02 ล้านกิโลกรัม

 

“กรมปศุสัตว์มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรอย่างเข้มงวด มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันการลักลอบนำสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑ์เข้าประเทศ เฝ้าระวังและค้นหาโรคเชิงรับและเชิงรุก เช่น การเฝ้าระวังทางอาการในฟาร์ม การเฝ้าระวังในโรงฆ่าสัตว์ การเฝ้าระวังในซากและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาด การประเมินความเสี่ยงระดับอำเภอ”

ในขณะที่ภายหลังการตรวจสอบได้มีเจ้าของซากสุกรที่นำมาฝากห้องเย็นและถูกอายัดเร่งนำเอกสารมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอถอนอายัดซากสุกร รวมถึง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ที่ออกมายืนยันทันทีหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการครอบครองเนื้อสุกรของบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง จำกัด จำนวน 201,650 กิโลกรัม

เบทาโกร ยืนยันว่า เป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางการปฏิบัติปกติภายใต้มาตรฐานการจัดส่งสินค้าเพื่อการสำรองสินค้ารองรับการจัดส่ง 5-7 วัน ครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในภาคใต้ตอนล่างมากกว่า 8 จังหวัด รวมทั้งยืนยันว่าไม่ใช่การกักเก็บสินค้าเป็นเวลานานเพื่อเป้าหมายด้านราคาที่สูงขึ้น และพร้อมให้ความร่วมมือในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ครอบคลุมถึงการจัดการสินค้าคงคลังและการรายงานแจ้งจำนวนสต็อกตามข้อกำหนด