ตะกั่ว เมตริกตันละ 79,020.00 สังกะสี เมตริกตันละ 121,690.00

ตะกั่ว เมตริกตันละ 79,020.00 สังกะสี เมตริกตันละ 121,690.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565

ประกาศราคาแร่     
     
    (บาท / หน่วย)
1.ตะกั่ว เมตริกตันละ 79,020.00
2.สังกะสี เมตริกตันละ 121,690.00
3.ทองคำ กรัมละ 1,950.35
4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 612,530.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 24 มกราคม 2565  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2565    
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
     
     

ตะกั่ว เมตริกตันละ 79,020.00 สังกะสี เมตริกตันละ 121,690.00