SCC แจง "ซิเมนต์ฯ" จัดตั้ง บ.ร่วมทุน "เกษตรอินโด" คาดเริ่มไตรมาส 1/65

SCC แจง "ซิเมนต์ฯ" จัดตั้ง บ.ร่วมทุน  "เกษตรอินโด" คาดเริ่มไตรมาส 1/65

"ปูนซิเมนต์ไทย" แจง "ซิเมนต์ โฮลดิ้ง" ร่วมทุน สยามคูโบต้า และ คูโบต้า จัดตั้ง "เกษตรอินโด" ทุนจดทะเบียน 70 ล้าน ธุรกิจบริการและโซลูชั่นทางการเกษตรแบบครบวงจรในประเทศไทย เพื่อต่อยอดนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ยกระดับคุณภาพของภาคการเกษตร คาดเริ่มดำเนินการไตรมาส 1/65

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า  บริษัท ซิเมนต์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด หรือ CHC  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ SKC และบริษัท Kubota Corporation หรือ KBT ในการจัดตั้ง บริษัท เกษตรอินโน จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท โดย CHC มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 51 และ SKC และ KBT มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 25 และ 24 ตามลำดับ

ทั้งนี้ การร่วมทุนตั้ง บริษัท เกษตรอินโน จำกัด สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเอสซีจีในการใช้นวัตกรรมเพื่อ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

โดยบริษัทร่วมทุนนี้จะดำเนินธุรกิจการบริการและโซลูชั่นทางการเกษตรแบบครบวงจรในประเทศไทย เพื่อต่อยอดการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อยกระดับความสามารถ ประสิทธิภาพ คุณภาพของภาคการเกษตร

ทั้งนี้ คาดว่าบริษัทร่วมทุนนี้ จะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาส 1 ของปี 2565 โครงการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.00 ของมูลค่า ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยเมื่อรวมกับรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับร้อยละ 3.99

ดังนั้น การรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์