SME D Bank เปิด 3 โครงการสินเชื่อช่วยรายย่อย

SME D Bank ได้ออก 3 โครงการสินเชื่อ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME สินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME และสินเชื่อสร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank นารถนารี รัฐปัตย์ ระบุ ได้ออก 3 โครงการสินเชื่อ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME สินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME และสินเชื่อสร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME  วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีตลอดอายุสัญญา เพื่อช่วยรายย่อยเข้าถึงสภาพคล่อง