สศช.ชี้รถไฟจีน-ลาวหนุนไทย ’ฮับ’ โลจิสติกส์

คณะหารือยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟไทย - ลาว - จีน  ได้ข้อสรุปว่า แม้เส้นทางรถไฟดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับสินค้าไทย เช่น สินค้าเกษตรซึ่งจะกระทบในระยะสั้น แต่ไทยจะได้โอกาสจากเส้นทางรถไฟสายนี้เช่นกัน

 เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ดนุชา พิชยนันท์ ระบุ จากการหารือกับเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะหารือยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟไทย - ลาว - จีน  ได้ข้อสรุปว่า แม้เส้นทางรถไฟดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับสินค้าไทย เช่น สินค้าเกษตรซึ่งจะกระทบในระยะสั้น แต่ไทยจะได้โอกาสจากเส้นทางรถไฟสายนี้เช่นกัน โดยจะช่วยสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกันภายในประเทศ สามารถต่อยอดไปสู่ความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค เช่น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ให้บริการขนส่งของไทย และเกิดเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการลาวและจีน สามารถสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคได้

            โดยสินค้าจีนจะต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ในไทย เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า สามารถเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยด้วยเช่นกัน

            ไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนของการเชื่อมต่อระบบรางระหว่างลาว - ไทย การเชื่อมโยงบทบาทของศูนย์กระจายสินค้าท่านาแล้งของลาว  และศูนย์กระจายสินค้านาทา จ.หนองคาย รวมทั้งการปรับกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากต่างประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนและสินค้าจากจีน