ดีพร้อม เร่งฟื้นฟูชุมชน รับเทรนด์ท่องเที่ยววิถีใหม่ "ไมโครทัวริสซึ่ม"

ดีพร้อม เร่งฟื้นฟูชุมชน รับเทรนด์ท่องเที่ยววิถีใหม่ "ไมโครทัวริสซึ่ม"

ดีพร้อม ผุดโครงการดึงรายได้เข้าวิสาหกิจชุมชนตอบโจทย์การท่องเที่ยวแนวใหม่ “ไมโครทัวริสซึ่ม” พร้อมติดแบรนด์ CIV สู่หมุดหมายใหม่แห่งการท่องเที่ยวในยุคเซฟตี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม เร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวชุมชน - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้พร้อมรับการท่องเที่ยวในยุคใหม่ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางทางไมโครทัวริสซึ่ม (Micro Tourism) โดยมีแนวทางสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ให้มีความแข็งแกร่ง การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาด้านออกแบบและความคิดสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ยังเตรียมยกระดับหมู่บ้าน CIV ให้พร้อมกับการท่องเที่ยวที่เน้นความปลอดภัยและเว้นระยะห่าง พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การท่องเที่ยวของไทยกลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว 

ทั้งนี้ ดีพร้อมเป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ พบว่ากลุ่มดังกล่าวประสบปัญหาในด้านการเติบโตและการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ เนื่องด้วยข้อจำกัดจากมาตรการล็อกดาวน์ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงเปิดประเทศ หลังจากนี้มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยว และประชาชนจะหันมาให้ความสนใจกับโมเดล "Micro Tourism: ไมโครทัวริสซึ่ม" ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่จำกัดในเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยว ความปลอดภัย เวลา และค่าใช้จ่าย

รวมถึงทางเลือกของสถานที่ที่ผู้คนจะให้ความสนใจไปสู่เมืองเล็ก เมืองรอง หรือชุมชน เนื่องด้วยเป็นการหลีกเลี่ยงความแออัดจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม พร้อมทั้งตอบโจทย์กับเรื่องงบประมาณที่มีอย่างจำกัดมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคการท่องเที่ยวชุมชน และวิสาหกิจชุมชนให้ได้มีโอกาสสร้างมูลค่าจากการดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง ดีพร้อม จึงได้วางแนวทางฟื้นฟูภาคส่วนดังกล่าวไว้ดังนี้  

การพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ให้มีความแข็งแกร่งและชัดเจนมากกว่าที่ผ่านมา โดยจะมุ่งเน้นตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในเรื่องการบริหารจัดการอัตลักษณ์ชุมชนให้สามารถสร้างมูลค่าได้ทั้งในลักษณะของการผลิตสินค้า และทำให้สินค้าเหล่านั้นสามารถออกสู่ตลาดได้ทั้งในช่องทางออนไลน์ - ขายผ่านนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน

ต่อเนื่องถึงการผลักดันให้พึ่งพาตนเองได้ด้วยการรู้จักวิธีจัดทำบริการท่องเที่ยว ที่พัก รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว

• ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการหรือแต่ละชุมชนต้องเร่งปรับตัวให้ทัน โดยเฉพาะการเข้าไปช่วยแนะนำถึงช่องทางการค้าขายออนไลน์ (E-Commerce) ที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคในการไลฟ์สดเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่น่าสนใจของชุมชน และทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น การใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาที่พัก หรือ บริการร้านอาหารบนอินเทอร์เน็ต โดยยังรวมไปถึงการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการพัฒนาสินค้า เช่น การลดของเสีย การทำให้สินค้าเก็บได้นาน กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

• การช่วยด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดมูลค่าในผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านหน่วยงานสำคัญ เช่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคของดีพร้อม ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: Thai - IDC) และสิ่งที่จะมุ่งเน้นคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีทั้งความสวยงาม เหมาะกับช่องทางค้าขาย และสื่อถึงแหล่งผลิตหรือพื้นที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง

นอกจากนี้ ยังจะมีการเข้าไปช่วยการพัฒนาคอนเทนต์เชิงรูปภาพ วิดีโอ บทความออนไลน์ และยังครอบคลุมถึงการถ่ายภาพที่สำหรับการโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ เพื่อทำให้ผู้บริโภคเข้ามาติดตามชุมชนเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มการดึงผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ในสาขาต่าง ๆ มาประชาสัมพันธ์ และดึงฐานผู้ติดตามของแต่ละรายให้รู้จักสินค้า และบริการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มมากขึ้น