ดีพร้อม หนุนสภาพคล่อง SME อนุมัติสินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์ วงเงิน 5 ล้านบาท

ดีพร้อม หนุนสภาพคล่อง SME อนุมัติสินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์ วงเงิน 5 ล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปล่อยสินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์ เร่งเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด–19 กรอบวงเงิน 30 ล้านบาท คาดมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมขออนุมัติสินเชื่อไม่น้อยกว่า 30 ราย

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากนโยบายของท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางและมาตรการเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ให้กลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้ง

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผ่านการอนุมัติสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปย์” ภายใต้กรอบวงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเริ่มยื่นคำขออนุมัติฯ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ขออนุมัติสินเชื่อเป็น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของดีพร้อม ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อราย โดยให้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันไดเริ่มต้นที่ 3% ต่อปี

นอกจากนี้ ยังสามารถปิดบัญชีก่อนครบอายุสัญญาได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วยทั้งนี้ สินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์เป็นการเสริมความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในทุกสาขาอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของสาขาการผลิตและสาขาบริการ
ที่ต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นจะต้องผ่านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการในด้านต่างๆ 

ตลอดจนได้รับการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันจากโครงการต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 นี้ เพื่อรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

ดีพร้อม หนุนสภาพคล่อง SME อนุมัติสินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์ วงเงิน 5 ล้านบาท

“ดีพร้อม เร่งหาแนวทางต่างๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือ รวมถึงเข้าไปฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด–19 ซึ่งกินระยะเวลายาวนานกว่า 2 ปี ผ่านการอนุมัติสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปย์” คาดว่าจะสามารถรักษาการจ้างงานและมีเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอีกมากมาย โดยทางดีพร้อมมีความตั้งใจในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ครอบคลุมทุกความต้องการ  เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด” นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย