เครือข่ายกับอุตสาหกรรม  การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความสำคัญไม่แพ้อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นในอีอีซี

ต้องการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน การส่งเสริมความร่วมมือดังกล่าวคงไม่ได้หมายเพียงการให้หน่วยงานเหล่านั้นมาจัดการศึกษา แต่น่าจะรวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาเป็นเครือข่ายสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วย ซึ่งในประการหลังนี้ เครือข่ายมีบทบาทอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสิ่งสำคัญที่เป็นประเด็นน่าสนใจคือการเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาของเครือข่ายเหล่านี้ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร หรือทำอย่างไรจึงจะเกิดความยั่งยืนต่อเนื่อง

ประการแรก เปิดใจให้เห็นความสำคัญและเป้าหมายที่ตรงกันของการจัดการศึกษา เครือข่ายที่เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาจำเป็นที่จะต้องเห็นความสำคัญของการศึกษาอย่างแท้จริง มองเห็นความเชื่อมโยงของการศึกษากับคุณภาพชีวิตของคน การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม ที่สำคัญคือบทบาทของการศึกษากับคุณภาพแรงงานที่จะเข้ามาทำงานในองค์กรต่าง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายขออีอีซี นอกจากนี้ควรเห็นเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันกับสถานศึกษาและชุมชนด้วย ซึ่งต้องอาศัยการพูดคุยทำความเข้าใจกัน หาไม่แล้วอาจเกิดความเข้าใจที่เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น การเห็นถึงความสำคัญและเป้าหมายที่ตรงกันเหล่านี้ทำให้การเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาเกิดขึ้นและยังคงต่อเนื่องไปได้

ประการที่สอง เปิดรับวิธีการทำงานที่หลากหลายแตกต่าง ซึ่งเป็นระบบ วิธีการ หรือวัฒนธรรมการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องยอมรับว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีระบบการทำงานที่แตกต่างกัน หน่วยงานราชการก็มีวิธีการทำงานในระบบราชการ ซึ่งมีระบบระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม หน่วยงานเอกชนก็มีสไตล์การทำงานตามแบบฉบับของเอกชน ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากระบบราชการ การทำงานร่วมกันอาจมีความช้าบ้างเร็วบ้าง หรือมีความขลุกขลัก ไม่เป็นดังใจบ้าง ก็ควรเข้าใจและพยายามปรับเข้าหากัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นตลอดรอดฝั่ง การทำงานที่เข้าใจกันจะทำให้เกิดการขยายเครือข่าย ได้มิตรเพิ่มและยั่งยืนยาวนาน

ประการที่สาม เปิดกว้างการทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่น เป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายได้อย่างหลากหลาย ในการทำงานไม่จำเป็นต้องผูกมัดความเป็นเจ้าของของหน่วยงานสถานศึกษาที่เข้าไปสนับสนุน แต่เปิดโอกาสให้มีหน่วยนงานเครือข่ายอื่น ๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ไปเป็นแรงงานที่มีคุณภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้นต้องการทรัพยากรที่หลากหลาย ทั้งความเชี่ยวชาญ แหล่งเรียนรู้ งบประมาณสนับสนุน และอื่น ๆ การเปิดรับการทำงานร่วมกันของเครือข่ายที่หลากหลายจึงน่าจะมีประโยชน์ต่อการทำงานระยะยาว

การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเครือข่ายต่าง ๆ เป็นกลไกสำคัญของอุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา การมองภาพเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ตรงกัน เข้าใจวิธีการทำงานของทุกฝ่าย และเปิดรับการทำงานกับเครือข่ายอื่น จะทำให้การทำงานของเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของอีอีซี ได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น