TOA คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564

TOA คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564

TOA คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2564 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รับรางวัล The Prime Minister’s Industry Award 2021 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความสำเร็จในความเป็นผู้นำภาคอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์และ Supply Chain ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า TOA มุ่งมั่นเป็นผู้นำตลาดสีในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างรอบด้าน เราจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผู้บริโภค ร้านค้า พนักงาน และสังคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ TOA โดยมีแนวทางการพัฒนาคือ การพัฒนาสินค้า และบริการที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการพัฒนาร้านค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายให้เติบโตไปพร้อมกับ TOA การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการขยายธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TOA มุ่งมั่นในการบริหารจัดการส่งมอบสินค้าภายใต้บริการที่ดีเยี่ยม พร้อมการจัดการและการบริหารสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพ เน้นความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการปรับแผนปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการจัดการ Supply Chain เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียนและกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสาร เพื่อรองรับระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการพัฒนาต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ TOA ยังมีการทำงานที่เชื่อมโยงกันในโซ่อุปทาน หรือ Supply chain ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่ Supplier ผู้ผลิต จนไปถึงลูกค้า ทั้ง Retail และ Modern Trade โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา การทำงานร่วมกันอย่างดี ทั้งการสื่อสารที่รวดเร็วในองค์กร การปรับตัว ความยืดหยุ่น การวางแผนร่วมกัน เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ TOA ยังคงความแข็งแกร่งและพร้อมเดินหน้าในทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

สำหรับรางวัล The Prime Minister’s Industry Award 2021 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ TOA ได้รับในครั้งนี้ ย่อมแสดงถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งในการจัดการโลจิสติกส์และ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเวทีการแข่งขันระดับประเทศ และยิ่งไปกว่านั้น TOA มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลประเภทนี้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทีมงานที่ช่วยกันจนประสบความสำเร็จ และนี่จะเป็นทั้งแรงกระตุ้นและแรงผลักดันในการยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และ Supply Chain ขององค์กรเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป