ฟรุ๊ตบอร์ด สั่งคุมนำเข้าผลไม้ปี65 ป้องผลกระทบไทย

ฟรุ๊ตบอร์ด สั่งคุมนำเข้าผลไม้ปี65 ป้องผลกระทบไทย

ฟรุ๊ตบอร์ด เคาะ4 ยุทธศาสตร์ แนวทางจัดการไม้ผล ปี 65 สั่งคุมเข้มด่านนำเข้าสินค้าเกษตร ป้องกันกระทบสินค้าเกษตรไทย

นายขจร  เราประเสริฐ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการไม้ผล หรือฟรุ๊ตบอร์ด (Fruit Board)  ครั้งที่ 7/2564 ที่มีนายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ได้หารือในเรื่องสถานการณ์การผลิตไม้ผลในปี 2565 และได้นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทย ปี 2565 - 2570 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าผลไม้ ด้วยกลยุทธ์ตลาดนำการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่การส่งออก 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกลยุทธ์ส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาตลาดในประเทศ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตและตลาด

3. สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไม้ผล ด้วยกลยุทธ์สร้างความเสมอภาคและพัฒนาให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และ 4. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตผลไม้ครบวงจร ด้วยกลยุทธ์บูรณาการหน่วยงานร่วมปรับปรุงและจัดทำข้อมูลการผลิตและการตลาด ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสู่การผลิตผลไม้แบบครบวงจร

 สำหรับมาตรการป้องกันผักผลไม้นำเข้ากรณีการเปิดให้บริการรถไฟลาว-จีนนั้น ในช่วงท้ายของการประชุม Fruit Board ซึ่งนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน

 

ได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การเปิดให้บริการรถไฟลาว-จีน จากข้อมูลของศุลกากรพบว่า มีการนำสินค้าผักจากจีนเข้ามาแล้ว 33 ตู้ บรรจุตู้ละ 20 ตัน ในสัปดาห์แรกของการเปิดเดินรถไฟเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีสินค้าจำนวนมากเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากการขนส่งจากจีนมาถึงไทยใช้เวลาเพียง 2 วัน

ในการนี้ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าผักและผลไม้ของด่านนำเข้า รวมทั้งศึกษาโอกาสและผลกระทบการขนส่งผักและผลไม้ทางราง (รถไฟ) ผ่าน 3 ประเทศ ไทย-ลาว-จีน เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรของไทย

 

รวมทั้งกำชับให้เพิ่มการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรผ่านด่านส่งออก โดยเน้นย้ำความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในเรื่องการเปิด-ปิดช่องทางด่านส่งออก ในสถานการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร

 

หากมีการปิดด่านใด ให้เตรียมแนวทางอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการใช้บริการด่านใกล้เคียง เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการส่งออกผลไม้สำหรับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้ ที่ประชุม Fruit Board ยังได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรไปพิจารณาตรวจสอบการถือครองที่ดินของเกษตรกรให้ถูกต้อง เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือการตรวจรับรอง GAP ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานเน้นสร้างการรับรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับเกษตรกรด้วย