GULF พร้อมเปิดตัวธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมพันธมิตร

GULF พร้อมเปิดตัวธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมพันธมิตร

GULF เปิดตัวธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งบริษัท กัลฟ์ อินโนวา ถือหุ้น 100% ผนึกพันธมิตร ทำดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในอนาคต

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF  รายงาน การจัดตั้งบริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจดิจิทัล

เนื่องด้วยปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น บริษัทฯจึงได้มีนโยบายในการขยายธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของความต้องการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย

 

ดังนั้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเพื่อดำ เนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการร่วมลงทุนกับพันธมิตรเพื่อผนึกความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย และนำข้อมูลมาใช้ในการสร้าง ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในอนาคต

รายการดังกล่าวมีขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียน และไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และ การปฏิบัติการใด ๆของบริษัทจดทะเบียน