กรมประมงติวเข้มเจ้าหน้าที่ ประจำ PIPOยกระดับคุม IUU

กรมประมงติวเข้มเจ้าหน้าที่ ประจำ PIPOยกระดับคุม IUU

IUU - ค้ามนุษย์ของไทย การ์ดไม่ตก กรมประมง เสริมเขี้ยวเล็บเจ้าหน้าที่ สหวิชาชีพ ประจำศูนย์ PIPO ทั่วประเทศ เปิดห้องติวเข้มพัฒนาทักษะการตรวจเรือประมง แรงงานประมง การทำการประมง

นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยภายหลัง พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก” (PIPO)  โดยมีพลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เป็นประธาน ว่า   หลังจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดของประเทศไทย ส่งผลให้คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศปลดใบเหลืองให้กับประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

กรมประมงติวเข้มเจ้าหน้าที่ ประจำ PIPOยกระดับคุม IUU

ซึ่งรัฐบาล โดยพลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) มีนโยบายในด้านการคุ้มครองแรงงานอย่างต่อเนื่องจริงจัง และเน้นย้ำให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อคุ้มครอง ดูแล และป้องกันไม่ให้แรงงานในเรือประมงไทย ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ในการนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคการประมง  นำโดย พล.ต.อ.จารุวัฒน์  ไวศยะ  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ จึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแล บริหารจัดการการทำประมงปลอด IUU และการค้ามนุษย์

กรมประมงติวเข้มเจ้าหน้าที่ ประจำ PIPOยกระดับคุม IUU

  สำหรับการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก(PIPO)” ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564 ในครั้งนี้ กรมประมงได้จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก จำนวน 100 คน โดยการพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และทักษะในการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ ที่กฎหมายได้บัญญัติไว้

โดยมีหัวข้อการอบรมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคดีความผิดฐานค้ามนุษย์กับคดีบังคับใช้แรงงาน  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO รวมถึงการตรวจสอบและป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย  การตรวจสอบ สอบสวน การสังเกตผู้เสียหายแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์  แนวทางการสัมภาษณ์ลูกเรือของกลุ่มเรือประมงที่มีความสุ่มเสี่ยงในการกระทำผิดกฎหมาย

 

ทั้งในกระบวนการแจ้งเข้าออก หรือการแจ้งเหตุจากหน่วยติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการทำประมง เป็นต้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบเรือประมงครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ เรือประมง แรงงานประมง และการทำการประมง อันจะส่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 กรมประมง เชื่อมั่นว่า การอบรมในครั้งนี้ สามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพให้เป็นไปในมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมงเกิดความเข้มแข็ง สามารถป้องกัน ยับยั้งการทำการประมง IUU และการค้ามนุษย์ เพื่อยกระดับการประมงของไทยสู่มาตรฐานสากล เกิดความยั่งยืนของทรัพยากร ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อประเทศคู่ค้าและสังคมโลก