TRV เปิดเทรดวันแรก 4.72 บาท พุ่งเหนือจอง 105.22%

TRV เปิดเทรดวันแรก 4.72 บาท พุ่งเหนือจอง 105.22%

TRV เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้ (2 ธ.ค.) เป็นวันแรก เปิดการซื้อขายที่ 4.72 บาท เพิ่มขึ้น 105.22% จากราคาจองซื้อ IPO ที่ 2.30 บาท

บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRV เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันนี้ (2 ธ.ค.2564) เป็นวันแรก โดยเปิดตลาดที่ 4.72 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 2.42 บาท หรือ 105.22% จากราคาจองซื้อ 2.30 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ TRV ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร ซีลยางท่อน้ำ เป็นต้น ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนโครงสร้างรายได้เท่ากับ 44%: 55% : 1%  ตามลำดับ

โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจะเป็นการจำหน่ายตรงให้ผู้ผลิตสินค้า ซึ่งเริ่มต้นด้วยการร่วมกันออกแบบ และผลิตเพื่อส่งมอบตามคำสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

ได้การรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001:2015

TRV มีทุนชำระแล้ว 105.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 155.435 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 54.565 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)

โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชน จำนวนไม่เกิน 52.930 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน 0.300 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1.335 ล้านหุ้น

เมื่อวันที่ 24-26 พ.ย.2564 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 125.50 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 483.00 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 17.69 เท่า

โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ต.ค.2563 - 30 ก.ย.2564) ซึ่งเท่ากับ 27.90 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.13 บาท

มีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี TRV มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตและการบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการให้สามารถประสานกันเพื่อให้เกิดของเสียจากการผลิตน้อยที่สุด

และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท โดยการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปเป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องจักร ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ TRV มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวนวมงคลชัยกิจ ถือหุ้น 62.29% และกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 2 ถือหุ้น 11.73%

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์