ผู้ถือหุ้น GLOCON ไฟเขียวเพิ่มทุน-ออกหุ้นกู้ ขยายธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น GLOCON ไฟเขียวเพิ่มทุน-ออกหุ้นกู้ ขยายธุรกิจ

ที่ประชุมบอร์ด "โกลบอล คอนซูเมอร์" เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 984.56 ล้าน เป็น 3.64 พันล้าน ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 984.56 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 บาท พร้อมออกหุ้นกู้ 423.93 ล้านหุ้นหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON โดยนางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร, นายนพพร ภัทรรุจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่ประชุมได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 984,568,883 บาท จากเดิม 2,658,648,881 บาท เป็น 3,643,217,764 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 984,568,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

พร้อมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จำนวน 423,932,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 90 สตางค์ อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

 

รวมทั้งยังได้อนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) จำนวน 519,030,892 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต เมื่อเร็วๆนี้