PTT ส่งบริษัทลูกร่วมทุนกลุ่ม Aztiq ซื้อธุรกิจยาตปท. มูลค่า 1.56 หมื่นล้านบ.

PTT ส่งบริษัทลูกร่วมทุนกลุ่ม Aztiq ซื้อธุรกิจยาตปท. มูลค่า 1.56 หมื่นล้านบ.

บอร์ด PTT อนุมัติบริษัทลูกจับมือพันธมิตรร่วมทุน Aztiq ซื้อธุรกิจยาในต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนรวม 1.56 หมื่นล้านบาท คาดซื้อขายแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2565

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติอนุมัติให้ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ปตท.ถือหุ้นทั้งหมด ร่วมทุนกับ Aztiq HK Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Aztiq Investment Group (Aztiq) ผ่านบริษัท Aztiq II Holdco Limitedและ Aztiq II Bidco Limited เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Alvogen Emerging Markets Holdings Limited (AEMH)

โดย AEMH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical Company Limited (“LotusPharmaceutical” TWSE ticker: 1795) รวมถึงถือหุ้น 100% ใน Alvogen Malta (Out-Licensing) Holding Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท Adalvo Limited (“Adalvo”) ที่ประกอบธุรกิจด้านสิทธิในการวางตลาดยาผ่านเครือข่ายทั่วโลก

สำหรับ การลงทุนนี้มีมูลค่ารวม 475 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.56 หมื่นล้านบาท อิงค่าเงินบาทที่ 33 บาท/ดอลล์) โดยบริษัทได้ดำเนินการลงนามสัญญาการซื้อขายหุ้นในวันที่ 26 พ.ย. 64 ซึ่งคาดว่าการซื้อขายจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 1/65 ภายหลังเงื่อนไขบังคับก่อน (ConditionsPrecedent) ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จเสร็นสิ้น ส่งผลให้อินโนบิกจะถือหุ้นทางอ้อมใน Lotus Pharmaceutical ที่สัดส่วน 37% จากเดิมที่ 6.66% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และถือหุ้นประมาณ 60% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วใน Adalvo

ทั้งนี้ การขยายการลงทุนครั้งนี้มีส่วนในการผลักดันให้อินโนบิกก้าวไปสู่การเป็นผู้ดำเนินธุรกิจยาแบบครบวงจร ซึ่งการเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical จะส่งผลให้อินโดนบิกมีศักยภาพความพร้อมในการดำเนินธุรกิจยาครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสูตรยา รวมถึงการผลิตและจัดจำหน่าย โดยมุ่งเน้นที่ยาสามัญครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ความพร้อมทางด้านเครือข่ายและศักยภาพทางธุรกิจของทั้ง Adalvo และอินโนบิกจะช่วยส่งเสริมและรองรับการขยายการลงทุนธุรกิจยาในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก ทำให้การลงทุนครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ในการขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น โดยเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของปตท. ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทข้างต้น เป็นบริษัทย่อยของปตท.

สำหรับกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าว ประกอบด้วย Aztiq II Holdco Limited , Aztiq II Bidco Limited , Alvogen Emerging Markets Holdings Limited , Alvogen Malta (Out-Licensing) Holding Limited , Lotus Pharmaceutical Company Limited , Adalvo Limited