บีโอไอ หนุนผู้ประกอบการ จัดสัมมนาสอนใช้เทคโนโลยี ลดปัญหาสินค้าถูกปลอมแปลง

บีโอไอ หนุนผู้ประกอบการ จัดสัมมนาสอนใช้เทคโนโลยี ลดปัญหาสินค้าถูกปลอมแปลง

บีโอไอเปิดเกมรุกหวังช่วยลดปัญหาผู้ประกอบการไทย ถูกปลอมแปลงลอกเลียนแบบหรือสวมสิทธิ์ในสินค้า จัดสัมมนา Thailand Anti-Counterfeiting Forum 2021 ใช้เทคโนโลยีป้องกันการลอกเรียนสวมสิทธิทุกอุตสาหกรรม

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า การผลิตสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการไทย เมื่อสินค้าเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่ต้องการของตลาดมักจะมีคู่แข่งผลิตสินค้าที่มีลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงมาแข่งขันในตลาด ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหลายรายจึงพยายามหาวิธีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและตราสินค้าของตนเอง รวมถึงหาแนวทางป้องกันการปลอมแปลงลอกเลียนแบบและการถูกสวมสิทธิ์ในสินค้า เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาคุณภาพของตัวสินค้าและเครื่องหมายการค้า 

ซึ่งในยุคนี้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดดังกล่าวในการสร้างการรับรู้ป้องกันการลอกเลียนแบบ และสร้างความผูกพันต่อตราสินค้าของผู้บริโภค เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยในการป้องกันการลอกเลียนแบบไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากหรือมากเกินความสามารถของผู้ประกอบการ และไม่ต้องลงทุนสูงอย่างที่คิด

 

บีโอไอเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และบริษัทซิลิคอนคราฟท์เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง "Thailand Anti-Counterfeiting Forum 2021 สร้างโอกาสพัฒนาต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมไทยกับการใช้เทคโนโลยี: ไร้การปลอมแปลงสร้างมูลค่าแบรนด์และความผูกพันกับลูกค้า” วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.45 น. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันสินค้าไทยจากการปลอมแปลงลอกเลียนแบบและสวมสิทธิ์

รวมทั้ง ส่งเสริมและต่อยอดทางการตลาดเพิ่มยอดขายและมูลค่าให้กับสินค้าไทย โดยในการสัมมนาจะมีการเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสินค้าไทยที่ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมเช่น แนวทางการสร้างโซลูชั่นเพื่อป้องกันการปลอมแปลง การสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้ทดลองใช้อุปกรณ์และระบบซอฟต์แวร์ พร้อมทีมงานให้คำแนะนำในการทดลองใช้ระบบโซลูชั่นเพื่อป้องกันการปลอมแปลงจากผู้ผลิตจริงเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีที่น่าสนใจ