DOD ออกวอร์แรนท์ ระดมทุน 3.7 พันล้าน สยายปีกธุรกิจกัญชง-กัญชา-พืชกระท่อม

DOD ออกวอร์แรนท์ ระดมทุน 3.7 พันล้าน สยายปีกธุรกิจกัญชง-กัญชา-พืชกระท่อม

ผู้ถือหุ้น DOD ไฟเขียวอนุมัติเพิ่มทุน 205 ล้านหุ้น รองรับการวอร์แรนท์ จำนวน 205 ล้านหน่วย อัตรา 2:1 ราคา 18 บาท คาดนำเงินที่ได้ราว 3.7 พันล้าน ยกระดับธุรกิจกัญชง-กัญชา-พืชกระท่อม ฯลฯ ครบวงจร

นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จำนวน 102.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 205 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 307.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 205 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

สำหรับการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DOD-W2) จำนวนไม่เกิน 205 ล้านหน่วย ที่จะมีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 18.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพครบ จะส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 3,700 ล้านบาท ซึ่งจะเข้ามารองรับการขยายงานเพื่อการเติบโตในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยบริษัทฯจะนำเงินที่ได้จากการการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปขยายและต่อยอดธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม

รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ ซึ่งเป็นการขยายการลงทุนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เช่น การทำโรงเรือนสำหรับการเพาะปลูก การสร้างโรงสกัดแบบ Full Spectrum ตลอดไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านการจัดจำหน่ายแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง โดยหันมามุ่งเน้นการพึ่งพาตลาดของตนเอง

อีกทั้ง บริษัทฯยังมีการเตรียมลงทุนสร้างศูนย์วิจัย และพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ภายใต้การสร้างคลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์ของบริษัทฯ เอง เพื่อใช้กับโรงงานอาหารเสริม โรงสกัด และธุรกิจออนไลน์

นอกจากนี้ บริษัทฯจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับแผนธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการชำระคืนหนี้ระยะสั้น และระยะยาวกับสถาบันการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งจากแผนขยายการลงทุนดังกล่าว จะเป็นการช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำของ DOD ในฐานะผู้สกัด ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีสารสกัดจากกัญชง-กัญชา พืชกระท่อม รวมถึงสมุนไพรอื่นๆ ที่ครบวงจรระดับต้นๆ ของประเทศ