ม.บูรพา ปรับหลักสูตร MBA หนุนดิจิทัลตอบโจทย์บริหารธุรกิจยุควิกฤติ

ม.บูรพา ปรับหลักสูตร MBA หนุนดิจิทัลตอบโจทย์บริหารธุรกิจยุควิกฤติ

ม.บูรพา ปรับหลักสูตร MBA ตอบโจทย์บริหารธุรกิจยุควิกฤติ เปิดจัดกิจกรรรมเปิดบ้าน ชี้แจง 3 หลักสูตรใหม่ 24 ต.ค.นี้ ผ่านระบบออนไลน์

รายงานข่าวจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระบุว่า วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรือ MBA ในปี 2564 โดยที่มีการปรับปรุงหลักสูตรนร่วมกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ตอบโจทย์การบริหารธุรกิจในยุควิกฤติที่ใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดำเนินกิจการ ประกอบด้วย

วิชานวัตกรรมการจัดการการเงินในยุคดิจิทัล  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเชิงพลวัต ภาวะผู้นำเชิงบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจหุ่นยนต์และเรียลไทม์ การจัดการความหลากหลายและจิตวิทยาเชิงพลวัตสำหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน กลยุทธ์การบริหารผู้มีความสามารถโดดเด่นและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 

นอกจากนี้ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดกิจกรรม  Open House Open Heart 2021  โดยจะเป็นการจัดกิจกรรม เปิดบ้านใหม่ดปิดโลกใหม่  MBA และ เปิดใจเปิดรับการเรียนรู้โลก MBA ซึ่งจะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายหลักสูตร ปริญญาโท MBA ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านระบบ zoom Online ลงทะเบียนเข้ารับการฟังบรรยายหลักสูตรได้ที่ https://1th.me/6ugw5

สำหรับการรับสมัครนิสิตใหม่ของหลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ MBA จะสมัครได้ถึงวันที่ 26 ต.ค.2564 ปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจมี 3 สาขา ดังนี้

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) เปิดให้สมัครเรียน 2 กลุ่มเรียน คือ กลุ่มที่ 1 เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09:30 น. – 16:30 น. และกลุ่มที่ 2 เรียนวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 18.30–21.30 น.

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก (MBA-GBM) เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09:30–16:30 น.

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Inter MBA) เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09:30–16:30 น.

สำหรับวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจที่สำคัญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อให้ผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจมีการพัฒนาให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ โดยหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ จะอัพเดทความรู้ด้านบริหารธุรกิจครบทุกด้าน ด้วยรูปแบบการเรียนที่ทันสมัยเหมาะสมกับทุกเหตุการณ์ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่