เกษตรฯลุยขึ้นทะเบียน ’เกษตรกร’ รับเงินเยียวยา

กระทรวงเกษตรฯได้แจ้งไปยังเกษตรกรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ให้มาขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉันทานนท์ วรรณเขจร ระบุ กระทรวงเกษตรฯได้แจ้งไปยังเกษตรกรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ให้มาขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการยืนยันสถานภาพรับเงินเยียวยา รวมถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรฯจะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินตามที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น