ตลท.ประกาศ"ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ"เข้าข่ายถูกเพิกถอน หยุดดำเนินธุรกิจ

ตลท.ประกาศ"ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ"เข้าข่ายถูกเพิกถอน หยุดดำเนินธุรกิจ

ตลท.ประกาศ"ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ"เข้าข่ายถูกเพิกถอน (NC)ระยะที่ 1 ตั้งแต่ 11 ต.ค.-ขึ้นเครื่องหมาย SP เหตุ หยุดดำเนินธุรกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด พร้อมแจ้งแนวทางดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายใน10 พ.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)หรือ UT  ได้แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการหยุดการผลิตและจำหน่ายสิ่งทอที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทและได้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักอีกต่อไป และบริษัทอยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์ขนส่งและอุปกรณ์สำนักงานในส่วนที่ใช้เกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอ โดยคาดว่าจะจำหน่ายทรัพย์สินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 รวมถึงบริษัทยังไม่มีธุรกิจใหม่ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวถือได้ว่าบริษัทมีการหยุดดำเนินธุรกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการดังนี้

1. ประกาศว่าหลักทรัพย์UT มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็นปีที่ 1 (NC ระยะที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และยังคงเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

2. ให้ UT แจ้งแนวทางดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน กรณีบริษัทมีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือ เกือบทั้งหมด พร้อมทั้งกำหนดเวลาดำเนินการของแนวทางดังกล่าว โดยให้บริษัทเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 10 พ.ย. 2564
 

3. เมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อ 2 หาก UT ได้แจ้งแนวทางดำเนินการของบริษัทอย่างครบถ้วนชัดเจนแล้ว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้เป็นเวลา 1 เดือน และเมื่อครบเวลาดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หากบริษัทไม่แจ้งแนวทางดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนภายในกำหนดเวลาตามข้อ 2 ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่อนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ระยะเวลา UT ในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 11 ต.ค. 2564 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะมีเวลา 1 ปี(NC ระยะที่ 1, NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3) เมื่อ
ครบกำหนดเวลาแล้ว หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัท พร้อมทั้งติดตามการนำเสนอแนวทางดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนของบริษัทต่อไป