BGRIM ซื้อหุ้น Visa Max Solar สัดส่วน 90% ต่อยอดพลังงานลมประเทศโปแลนด์

BGRIM ซื้อหุ้น Visa Max Solar สัดส่วน 90% ต่อยอดพลังงานลมประเทศโปแลนด์

BGRIM เข้าซื้อหุ้น Visa Max Solar Sp.z. จำนวน 90 หุ้น หรือ 90% มูลค่าราว 3.83 แสนบาท เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิต 14.1 เมกะวัตต์ ในประเทศโปแลนด์

4 ต.ค. 64 นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บี.กริม เพาเวอร์ (ในฐานะผู้ซื้อ) เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ visaVento Holding AG (ในฐานะผู้ขาย) เพื่อเข้าซื้อหุ้นจำนวน 90 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 90) ใน Visa Max Solar Sp.z. (บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศโปแลนด์ ถือหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 100)) โดย visaVento Holding AG) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 45,000 ซวอตือโปแลนด์ (PLN) (หรือประมาณ 383,000 บาท (ณ วันที่ 30 ก.ย.2564) เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ZEL1 กำลังการผลิต 14.1 เมกะวัตต์ ในประเทศโปแลนด์

ทั้งนี้ Visa Max Solar Sp.z. มีทุนจดทะเบียน 50,000 ซวอตือโปแลนด์ (PLN) แบ่งออกเป็น 100 หุ้น ภายหลังธุรกรรมครั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ จะถือหุ้นร้อยละ 90 ส่วน visaVento Holding AG จะเหลือถือหุ้นร้อยละ 10 โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการมาจากเงินทุนหมุนเวียนของ บี.กริม เพาเวอร์

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งมีผลทำให้บริษัทอื่นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์