กองทุน B-IR-FOF เตรียมจ่ายปันผลครั้งแรก 0.075 บาทต่อหน่วย

กองทุน B-IR-FOF เตรียมจ่ายปันผลครั้งแรก 0.075 บาทต่อหน่วย

บลจ.บัวหลวง เผย "กองทุน B-IR-FOF" เตรียม"จ่ายปันผล"ครั้งแรก 0.075 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 ก.ย. นี้ สำหรับกองทุนนี้มีนโยบายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)  บัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.075 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน  วันที่  7 กันยายน 2564  เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กันยายน 2564

 

 

สำหรับ B-IR-FOF มีนโยบายสำหรับกองทุน B-IR-FOF เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุน (Fund of Funds) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  (REITs)  หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า  80%  ของทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

กองทุนนี้มีนโยบายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลครั้งละไม่เกิน 100% จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน