ผลตอบแทนของ 'หุ้น' ขนาดกลางและขนาดเล็ก

ผลตอบแทนของ 'หุ้น' ขนาดกลางและขนาดเล็ก

ส่องผลตอบแทนของ "หุ้น" ขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย ในช่วงเวลาที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในทุกช่วงเวลา ขณะที่ตลาดหุ้นหลักในภูมิภาคอื่นๆ ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเช่นกัน ทั้งตลาดหุ้นยุโรป ตลาดหุ้นสหรัฐ ตลาดหุ้นญี่ปุ่น และตลาดหุ้นฮ่องกง

หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ผ่านมา โดยในช่วง 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปีที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค.2564) หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน 20.98% 48.54% และ 71.86% ตามลำดับ ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกัน หุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน 0.26% 8.90% และ 12.31% ตามลำดับ 

จะเห็นว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในทุกช่วงเวลา นอกจากนี้ตลาดหุ้นหลักในภูมิภาคอื่นๆ หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเช่นกัน ทั้งตลาดหุ้นยุโรป ตลาดหุ้นสหรัฐ ตลาดหุ้นญี่ปุ่น และตลาดหุ้นฮ่องกง โดยในตลาดหุ้นยุโรปในช่วง 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปีที่ผ่านมา หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน 4.31% 21.67% และ 51.31% ตามลำดับ ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน 9.04% 19.03% และ 49.30% ตามลำดับ 

ในตลาดหุ้นสหรัฐในช่วง 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปีที่ผ่านมา หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน 7.30% 29.61% และ 74.85% ตามลำดับ ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน 9.80% 17.77% และ 48.20% ตามลำดับ ในตลาดหุ้นญี่ปุ่นในช่วง 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปีที่ผ่านมา หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน 0% 11.50% และ 32.73% ตามลำดับ

ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน -5.99% 11.56% และ 42.50% ตามลำดับ ในตลาดหุ้นฮ่องกงในช่วง 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปีที่ผ่านมา หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน -7.69% 16.19% และ 42.28% ตามลำดับ ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน -6.63% 7.78% และ 21.82% ตามลำดับ จะเห็นว่าในตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นยุโรป ตลาดหุ้นสหรัฐ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและตลาดหุ้นฮ่องกง ในช่วงเวลา 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ผลตอบแทนของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่

ขณะที่ผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลังของตลาดหุ้นไทย หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน -3.99% เทียบกับผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน -19.67% ตลาดหุ้นยุโรป หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน  21.33% เทียบกับผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน 9.69% ตลาดหุ้นฮ่องกง หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน 8.65% เทียบกับผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน -10.03% ตลาดหุ้นสหรัฐ หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน 40.98% เทียบกับผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน 53.93% ตลาดหุ้นญี่ปุ่น หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทน 1.28% เทียบกับผลตอบแทนของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน 5.78% 

จะเห็นว่าในตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นยุโรปและตลาดหุ้นฮ่องกงผลตอบแทนในระยะยาวของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ขณะที่ในตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นญี่ปุ่นผลตอบแทนในระยะยาวของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กให้ผลตอบแทนน้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่เล็กน้อย

หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีโอกาสสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ เนื่องจากโอกาสในการเติบโตที่มีมากกว่าจากการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) จากคู่แข่ง ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่มักจะมีส่วนแบ่งการตลาดที่มากแล้วทำให้มีการเติบโตใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเท่านั้น นอกจากนี้ ด้วยโครงสร้างองค์กรที่ใหญ่ก็จะทำให้การปรับตัวค่อนข้างลำบาก และหากเข้าสู่ธุรกิจใหม่ สัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่ในช่วงเริ่มต้นก็จะคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับรายได้เดิม

ตัวอย่างเช่น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในบ้านเรา ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากและสัดส่วนรายได้ของธุรกิจเดิมมากแล้ว มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว การจะแย่งส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นมากๆ ก็ทำได้ลำบาก และหากจะเพิ่มรายได้ใหม่ เช่น การลงทุนใน FinTech ต่างๆ สัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่ๆ เหล่านี้ก็จะยังค่อนข้างน้อยในช่วง 2-3 ปีแรก เทียบกับกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ที่ฐานธุรกิจเล็กกว่า ยังมีสาขาไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ และยังให้บริการสินเชื่อไม่ครอบคลุมทุกประเภท ดังนั้น จึงมีช่องทางเพิ่มรายได้ที่มากกว่า อย่างไรก็ตาม หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กก็ยังคงมีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน เนื่องจากฐานธุรกิจที่เล็กกว่า ดังนั้น หากเริ่มธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจผิดพลาด ก็มีโอกาสเจ็บตัวได้มากกว่าเช่นกัน