สศค.ชี้เดือนเม.ย.64 ธุรกิจขอสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สะสม 971 ราย

สศค.ชี้เดือนเม.ย.64 ธุรกิจขอสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สะสม 971 ราย

สศค.ชี้เดือนเมษายน 2564 ภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ มีจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 971 ราย ใน 75 จังหวัด

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 ภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) มีจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 971 ราย ใน 75 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (574 ราย) รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง (155 ราย) ภาคเหนือ (124 ราย) ภาคตะวันออก (67 ราย) และภาคใต้ (51 ราย) ตามลำดับ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564 ได้มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 508,935 บัญชี รวมเป็นวงเงิน 11,879.13 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 23,341.15 บาทต่อบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. สินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์  ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์สะสมสุทธิทั้งสิ้น 877 ราย ใน 75 จังหวัด และมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 833 ราย ใน 75 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้เปิดดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา (77 ราย) กรุงเทพมหานคร (65 ราย) และขอนแก่น (51 ราย)

2. สินเชื่อประเภทพิโกพลัส ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกพลัสสะสมสุทธิทั้งสิ้น 148 ราย ใน 46 จังหวัด และมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 138 ราย ใน 45 จังหวัด เพิ่มขึ้น 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร และพัทลุง โดยจังหวัดที่มีผู้เปิดดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา (20 ราย) อุดรธานี (9 ราย) อุบลราชธานีและกรุงเทพมหานคร (จังหวัดละ 8 ราย)

3. ภาพรวมสถานะสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 มียอดสินเชื่อคงค้างจำนวนทั้งสิ้น 182,761 บัญชี คิดเป็นจำนวนเงิน 3,949.32 ล้านบาท โดยมีสินเชื่อค้างชำระ 1 - 3 เดือน สะสมรวมทั้งสิ้น 25,903 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 587.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.87 ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม และมีสินเชื่อค้างชำระที่เกินกว่า 3 เดือน (NPL) สะสมรวมจำนวน 28,415 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 657.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.64 ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังคงดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่กระทำผิดกฎหมายจำนวนสะสม 9,206 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 88 ราย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิดดำเนินการได้ทางเว็บไซต์ www.1359.go.th และสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมายได้โดยตรงที่

• สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1599
• ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567
• ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สายด่วน 1359
• ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) โทร. 0 2575 3344
                        
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. สายด่วน 1359