ดีบุก เมตริกตันละ 966,840.00 บาท

ดีบุก เมตริกตันละ 966,840.00 บาท

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

  • ประกาศราคาแร่

                                                           (บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                                      เมตริกตันละ    966,840.00

2.ทองคำ                                  กรัมละ             1,901.35

3.เงิน                                      กรัมละ                  27.76

4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์         เมตริกตันละ    489,150.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

162210750975