"เกษตรอัจฉริยะ”อาชีพนี้ดีมานด์สูง

"เกษตรอัจฉริยะ”อาชีพนี้ดีมานด์สูง

การเกษตรสำหรับประเทศไทย ถือเป็นอาชีพดั่งเดิม ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ และปัจจุบันอาชีพทางการเกษตรก็กลับมาเป็นที่ต้องการมากขึ้นและถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดในบรรดาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

การเกษตรสำหรับประเทศไทย ถือเป็นอาชีพดั่งเดิม ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ และปัจจุบันอาชีพทางการเกษตรก็กลับมาเป็นที่ต้องการมากขึ้นและถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดในบรรดาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565

ทั้งนี้ เกษตรที่ว่า ไม่ใช่การเกษตรธรรมดาที่อาศัยฝนฟ้าและโชคชะตาเหมือนแต่ก่อนแต่เป็นอาชีพที่กินความหมายและขอบเขตที่มากขึ้น อาจเรียกได้อย่างสั้นๆว่า เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในการลงทุนเป้าหมายการส่งเสริมภายใต้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

เพื่อให้แผนพัฒนาประเทศเติบโตในอนาคตประสบความสำเร็จ การลงทุนพัฒนาคนจึงสำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะ อาชีพอาหารและเกษตร (นำร่องในอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและอาชีพที่มีความจำเป็นในอนาคต เช่น นักจัดการอาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) นักพัฒนาอาหาร เกษตรกรอัจฉริยะ(Smart farmer) ) กลุ่มอาชีพโคนม กลุ่มอาชีพข้าว เป็นต้น