กพช.ปรับหลักเกณฑ์'โซลาร์ภาคประชาชน'เพิ่มราคารับซื้อไฟเป็น 2.20 บาทต่อหน่วย

กพช.ปรับหลักเกณฑ์'โซลาร์ภาคประชาชน'เพิ่มราคารับซื้อไฟเป็น 2.20 บาทต่อหน่วย

กพช.ปรับเกณฑ์ซื้อไฟ "โซลาร์ภาคประชาชน" ปี64 เป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ แยกกลุ่มบ้านอยู่อาศัย รับซื้อส่วนเกิน 2.20 บาทต่อหน่อย กลุ่มโรงพยาบาล โรงเรียน ภาคเกษตร รับซื้อ 1 บาทต่อหน่วย คาดกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 พันล้านบาท

นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563ว่า ที่ประชุม ได้เห็นชอบส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ "โซลาร์ภาคประชาชน" โดยปรับหลักเกณฑ์รับซื้อไฟ้ฟาใหม่ ซึ่งแบ่งเป็นการดำเนินการ 2 ส่วน ดังนี้

1.ปรับเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัย (โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชน) ที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเป็น 2.20 บาทต่อหน่วย จากเดิมรับซื้อในราคาไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย เป้าหมายการรับซื้อ 50 เมกะวัตต์ ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการใหม่และที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว ซึ่งการปรับเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้ผลตอบแทนดีขึ้น สามารถคืนทุนภายใน 8 - 9 ปี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย

160888587426

2. ขยายผลการดำเนินโครงการฯ ไปยังกลุ่มโรงเรียนสถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร (โครงการนำร่อง) โดยกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ในอัตรา 1.00 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา 20 เมกะวัตต์ กลุ่มโรงพยาบาล 20 เมกะวัตต์ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 10 เมกะวัตต์  

โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จะต้องมีกำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 10 กิโลวัตต์ แต่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพพื้นที่ สำหรับติดตั้งระบบโดยเฉลี่ย และส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย

160888592636

กรณีการลงทุนโดยภาครัฐในส่วนของกลุ่มโรงเรียนและโรงพยาบาล มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับไปหารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

"คาดว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) จะจัดทำหลักเกณฑ์รองรับเสร็จประมาณไตรมาส 1 ปี64 และเปิดให้ยื่อนเสนอโครงการได้ ส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วที่ได้รับค่าไป 1.68 บาทต่อหน่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 จะได้รับค่าไฟเพิ่มเป็น 2.20 บาทต่อหน่วยโดยอัตโนมัติ"

ทั้งนี้ คาดว่าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชนและโครงการนำร่องในกลุ่มโรงเรียนและโรงพยาบาล จำนวน 100 เมกะวัตต์ จะสามารถสร้างการลงทุนได้กว่า 3,000 ล้านบาท