'อีอีซี' บทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

'อีอีซี' บทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)เป็นหมุดหมายใหม่ของการรองรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น ด้วยการกำหนดเป้าหมายการลงทุนที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใหม่

ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน หรือ ทรานส์ฟอร์เมชั่น จนกลายเป็นดิสรัปชั่น ในขณะนี้ เป็นความเปลี่ยนแปลงที่แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางทุกวงการไม่เว้นแม้กระทั่งภาคเศรษฐกิจที่เครื่องยนต์ซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามตำราแบบเดิมอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

แม้หลักการโดยรวมจะยังอยู่ คือ เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยการลงทุนภาครัฐ การใช้จ่ายภาคประชาชน การส่งออก และการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งประเด็นการลงทุนภาคเอกชนนี้คือโจทย์ใหญ่แห่งยุคที่ธุรกิจการค้าการลงทุนกำลังผลักดันให้การลงทุนต้องปรับตัวสอดคล้องกับค่านิยม พฤติกรรม และเทคโนโลยี ที่กำลังเปลี่ยนไป

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)เป็นหมุดหมายใหม่ของการรองรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น ด้วยการกำหนดเป้าหมายการลงทุนที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใหม่ ว่าด้วยการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การดึงการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อตอบสนองปัญหาแรงงานที่ลดลง การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสร้างงานและกระจายประโยชน์สู่ชุมชนท้องถิ่น 

“เครื่องยนต์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” จึงกลายเป็นอีกหน้าที่หนึี่งของอีอีซีที่ต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายต่างๆที่ตั้งไว้