แผนพัฒนาประชากรอีอีซี

แผนพัฒนาประชากรอีอีซี

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่กำลังมีการดำเนินการให้เข้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งการสร้างเมืองใหม่ที่มีความฉลาดทั้งด้านความเป็นอยู่ การทำงาน รวมไปถึงการจัดการกับสิ่งแวดล้อม

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่กำลังมีการดำเนินการให้เข้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งการสร้างเมืองใหม่ที่มีความฉลาดทั้งด้านความเป็นอยู่ การทำงาน รวมไปถึงการจัดการกับสิ่งแวดล้อม

อีอีซี มีแผนสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งในที่นี้ขอใช้คำว่า “ประชากรอีอีซี” ที่แผนดังกล่าวมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ผ่านการส่งเสริมตั้งแต่วัยเรียนที่กำหนดการจัดการศึกษาแบบ Demand driven  157849245247

ส่วนวัยทำงาน หรืออายุ 18 ปีขึ้นไปกำหนดการเสริมขีดความสามารถเพื่อการทำธุรกิจ หรือ สตาร์ทอัพ ตั้งแต่ระดับขั้นต้นกล้า คือเป็น SME ที่มั่นคง ระดับต้นเล็ก-ต้นกลาง คือสามารถเป็น International SME และระดับต้นไม้ใหญ่-ป่า คือ สามารถแข่งขันในระดับโลกได้

นอกจากนี้ ได้กำหนดแผนสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เริ่มตั้งแต่ลดจำนวนคนกลุ่มนี้และต้องให้หมดไปภายใน 3 ปี ผ่านโครงการต่างๆ เช่น การจัดหางานในพื้นที่ร่วมกับจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและชุมชนด้วยกัน

แผนที่กำหนดไว้ มีวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจน  ที่เหลือจากนี้คือการติดตามว่าผลที่ตามมาจะได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่