โลจิสติกส์ 'อีอีซี' ต้องปรับตัว

โลจิสติกส์ 'อีอีซี' ต้องปรับตัว

ในปี2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) มากขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจให้มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนได้อย่างแข็งแรง

โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562) มีนิติบุคคลให้บริการโลจิสติกส์ ในอีอีซี ทั้งสิ้น 5,015 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 34,465.57 ล้านบาท

ทั้งนี้ จำนวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ในเขตอีอีซีคิดเป็น 20.18% ของจำนวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,852 ราย สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องเร่งดำเนินการในปัจจุบัน คือ การปรับตัวและเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดที่สูงเพิ่มขึ้น รวมทั้ง เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจในระยะยาว

1_14

โดยปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องคำนึงถึงและปรับเปลี่ยน เช่น นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ มีเครือข่ายพันธมิตรที่กว้ างขวาง ความเชี่ยวชาญของบุคลากร คุณภาพการให้บริการ รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน มาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการขนส่งสินค้า