ภัยแล้งไม่กระทบอีอีซี

ภัยแล้งไม่กระทบอีอีซี

สถานการณ์แล้งปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงและยาวนานนั้น ในส่วนภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความต้องการใช้น้ำรวม 1,077 ล้านลบ.ม.ต่อ 6 เดือน

สำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ทั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม รวม 102,679 แห่ง แบ่งเป็นในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม 38 แห่งใน 14 จังหวัด ใช้น้ำรวม 154 ล้านลบ.ม. นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 77 จังหวัด ใช้น้ำรวม 923 ล้าน ลบ.ม. 

จึงประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ และโดยปริมาณน้ำที่ใช้เกินจากการจัดสรรน้ำ 166 ล้าน ลบ.ม.จะใช้น้ำบาดาล (ปริมาณน้ำจัดสรร 911 ล้าน ลบ.ม.) 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลน ประเมินจากเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พบว่าในภาคตะวันออกมีจังหวัดเสี่ยงขาดแคลนน้ำได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี 

ทั้งนี้ปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก แบ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 835 ล้านลบ.ม. ขนาดกลาง 556 ล้าน ลบ.ม. ขนาดเล็ก+แหล่งน้ำธรรมชาติ 256 ล้านลบ.ม. รวมปริมาณน้ำ 1,647 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนปริมาณฝนเฉลี่ย ในภาคตะวันออก ปี 2562 มีปริมาณน้ำใช้การ 342 ล้าน ลบ.ม. ปี 2561 ปริมาณ 648 ล้าน ลบ.ม. ปี 2557 ปริมาณ 298 ล้าน ลบ.ม.