อีอีซีดึงกฎหมาย8ฉบับ ปฎิรูปโอเอสเอส

อีอีซีดึงกฎหมาย8ฉบับ ปฎิรูปโอเอสเอส

ปฏิรูประบบ One stop service ดึงอำนาจกฎหมาย 8 ฉบับ มาให้บริการอนุมัติ อนุญาต ในจุดเดียว ลดขั้นตอน เวลา ในการดำเนินงาน พร้อมนำระบบ ไอที มาใช้เต็มรูปแบบ ยกระดับสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ ภายในปี 2562


จากการสำรวจความคิดเห็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กอพ.) พบว่า ปัญหาที่สำคัญในการตั้งธุรกิจใหม่จะเป็นเรื่องการติดต่อขอใบอนุญาตจำนวนมากจากหน่วยราชการต่างๆต้องติดต่อหน่วยราชการไม่ต่ำกว่า 15 ครั้ง 9 งานบริการ และ 6 หน่วยงานราชการ รวมทั้งความไม่ชัดเจนในกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้เกิดความสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นในการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สะดวกและรวดเร็วที่สุด

ดึงก.ม.8ฉบับอนุมัติในจุดเดียว

โดยแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ ใน พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มาตรา 43 ได้กำหนดอย่างชัดเจนว่า การดำเนินการหรือการกระทำใดภายในเขต อีอีซี ที่เกี่ยวข้องกับ 8 กฎหมายดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1.กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 2. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 3. กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร 4. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 5. กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะเพื่อการอนุญาตให้คนต่างด้าวตามมาตรา 54 6. กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 7. กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 8. กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกอพ.) เป็นผู้ดำเนินงาน
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง ตามมาตรา 43 นี้ สกอพ. จึงได้ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ ประเทศไทย ในการพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service : OSS ) ตลอดจนการหาแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการให้ทันสมัย โดยเน้นความง่ายในการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One stop service ความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยของระบบที่ ให้บริการ
โดยกำหนดแผนปฏิบัติงานโครงการ “จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร” ในพื้นที่เขต ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ตามอำนาจของ พ.ร.บ.เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานเป็น Total Solution Center : TSC ต่อไปใน อนาคต

อีอีซีดึงกฎหมาย8ฉบับ ปฎิรูปโอเอสเอส

ตั้งเป้าสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์

ในส่วนของแผนการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ในระยะที่ 1 เปิดให้บริการ One stop service ด้านการให้บริการ ในช่วงแรกภายในปี 2562 จะเปิดให้บริการในรูปแบบอย่างง่ายไม่ซับซ้อน ในเบื้องต้นการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ตามมาตรา 43 ยังคงเป็นการดำเนินงานตามอำนาจของเจ้าของกฎหมายนั้นๆ แต่ สกพอ. จะเป็นผู้ประสานในรายละเอียด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

ด้านการพัฒนา สกพอ. จะทำการศึกษาขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตของ 8 กฎหมาย เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน โดยได้สำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ หลังจากนั้นจะออกแบบระบบเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ครอบคลุมทั้ง 8 กฎหมาย โดยนำระบบไอทีมาประยุกต์ใช้ ด้านกฎหมาย สกพอ. จะดำเนินการทำหนังสือมอบอำนาจตามมาตรา 43 ให้แก่ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการ One stop service จะดำเนินการในปี 2562 โดยในด้านการให้บริการ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 การอนุมัติอนุญาตใน 8 กฎหมาย ดำเนินการโดย กนอ. ซึ่ง สกอพ. จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการบางส่วน หลังจากนั้น 6 เดือนหลังปีงบประมาณ 2562 จะนำระบบไอที เข้ามาใช้ในการอนุมัติ อนุญาต ทั้ง 8 กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ

ด้านการพัฒนา จะพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อก้าวไปสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยประยุกต์การจัดทำระบบงานไปสู่รูปแบบดิจิทัล เป็นการให้บริการเป็ดเสร็จครบวงจรแบบ Smart โดยให้ความสำคัญกับกระบวนงานขั้นตอนอนุมัติ อนุญาต กระบวนการธุรกิจ ความเชื่อมโยงของแต่ละกระบวนงาน การใช้เอกสารชุดเดียวกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจในพื้นที่ อีอีซี ด้านกฎหมาย ประเมินผลการให้บริการเพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้น รวมถึงศึกษารูปแบบการให้บริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ เช่น การจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต ดังกล่าว

ระยะที่ 3 การให้บริการ One stop service ผ่านระบบไอที จะดำเนินการในปี 2563 ในด้านบริการ จะนำระบบOne stop service ที่พัฒนามาให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพื้นที่ อีอีซี ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการประกอบธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการพัฒนา จะพัฒนาระบบเพื่อเข้าสู่ Total Solution Center EEC-TSC ด้านกฎหมาย จะให้บริษัทลูกดำเนินการให้บริการอนุมัติ อนุญาต

ตั้งหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ

สำหรับการให้บริการOne stop service จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ให้บริการแก่ผู้ประกอบการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การบริการอนุมัติ อนุญาตแก่ผู้ประกอบการ เช่น การขออนุญาตใช้ที่ดิน การก่อสร้าง การขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน การขอนำคนต่างด้าวเข้ามาอยู่และทำงานในราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Service) ไปยังพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และวีซ่า ให้แก่ช่างเทคนิคและผู้ชำนาญการต่างด้าว

2. ให้บริการแก่นักลงทุน โดยจะบริการให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนที่สนใจลงทุนในพื้นที่อีอีซี การจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ บริการธุรกิจจัดหาล่าม ห้องประชุม หรือสำนักงานชั่วคราว การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษพร้อมลงทุนข้อมูลธุรกิจในพื้นที่อีอีซี การบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน บริการประกาศรับสมัครงาน การจัดหลักสูตรอบรมที่ออกแบบตามความต้องการของนักลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานที่จะเข้าปฏิบัติงาน

3. ให้บริการแก่ผู้พัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การยื่นขอประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม การชำระค่าบริการประกาศเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ค่าบริการเขตส่งเสริมประจำปี รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น