ตลาดหลักทรัพย์ฯปรับบล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง เหตุ ลูกค้าทำเนกเก็ตชอร์ต

ตลาดหลักทรัพย์ฯปรับบล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง เหตุ ลูกค้าทำเนกเก็ตชอร์ต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับ บล.มย์แบงก์ กิมเอ็ง 1.05 ล้านบาท เหตุ ลูกค้าต่างประเทศขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ได้ดำเนินการทางวินัยกับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET สืบเนื่องจากลูกค้าต่างประเทศของบริษัทมีการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ((Naked Short))ซึ่งการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 17 (1) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯเรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก และข้อ 39 (1) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขายการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์


แม้ต่อมาบริษัทได้รายงานการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง (แบบ กต. 2/3)
และชำระค่าปรับเท่ากับกำไรที่ได้รับมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่การที่บริษัทไม่ได้กำกับดูแลและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครองก่อนขายหลักทรัพย์นั้นจนเป็นเหตุให้ลูกค้าต่างประเทศของบริษัทมีการขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าว
บริษัทจึงยังคงมีความผิดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ดำเนินการทางวินัยกับบริษัทโดยการปรับเป็นเงินอีกจำนวน 1,050,000 บาท