3สมาคมโรงงานน้ำตาลต้านใช้แรงงานเด็ก

3สมาคมโรงงานน้ำตาลต้านใช้แรงงานเด็ก

3สมาคมรง.น้ำตาลแจงไม่กระทบสหรัฐ ลดอันดับค้ามนุษย์ ร่วมมือรัฐหวังปลดอ้อยจากบัญชีใช้แรงงานเด็ก

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยถึงจากกรณีกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐจัดทำรายงานค้ามนุษย์ประจำปี 2557 โดยได้ปรับลดสถานะประเทศไทยเป็นระดับ 3 นั้น ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ได้ถูกจัดอยู่ในบัญชีดังกล่าว แต่‘อ้อย’ ถูกจัดอยู่ในบัญชีแรงงานเด็กและแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน สหรัฐ ซึ่งเป็นคนละหน่วยงาน

ที่ผ่านมาทั้ง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่สร้างความเข้าใจผิดต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในฐานะกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ทำหนังสือชี้แจงผ่านกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ไปก่อนหน้านี้แล้ว

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทราย ยังได้ร่วมคณะทำงานตรวจรับรองสถานประกอบกิจการที่ไม่มีแรงงานเด็กผิดกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ออกตรวจและรับรองสถานประกอบการที่ไม่ใช้แรงงานเด็ก ที่โรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศ เพื่อแสดงความโปร่งใสต่อการดำเนินงานว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ให้คณะทำงานฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงแรงงานพิจารณาออกประกาศนียบัตรรับรองสถานประกอบการที่ไม่มีแรงงานเด็กให้แก่โรงงานน้ำตาลทราย พร้อมรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้รัฐบาลต่างประเทศได้รับทราบ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายของไทยแน่นอน

“เรายืนยันตลอดว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือบังคับใช้แรงงานเด็กในกลุ่มอ้อยตามที่มีการกล่าวอ้าง โรงงานน้ำตาลร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยและหน่วยงานในพื้นที่รณรงค์และป้องกันไม่ให้ใช้แรงงานเด็กอย่างเข้มข้น” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

นายสิริวุทธิ์ กล่าวว่าสมาคมฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ซึ่งรับเป็นผู้ประสานการดำเนินงาน เพื่อให้อ้อยหลุดจากบัญชีรายชื่อที่ใช้แรงงานเด็ก ทั้งการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการขอความร่วมมือไปยังฝ่ายไร่ของโรงงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันดูแลเรื่องนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยที่เป็นผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลก

ก่อนหน้านี้ 3 สมาคมฯมีนโยบายไปยังโรงงานน้ำตาลทุกแห่งร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างเข้มงวด โดยให้ปฏิเสธรับผลผลิตอ้อย ที่มาจากการใช้แรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ และออกหนังสือเวียนไปยังโรงงานทั่วประเทศขอความร่วมมือเกษตรกร ไม่ใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ที่อาจถูกมองว่ามีการใช้แรงงานเด็ก