สผ.เตรียมเสนอคู่มือจัดทำ'อีไออี'

สผ.เตรียมเสนอคู่มือจัดทำ'อีไออี'

สผ.เผยจัดทำคู่มือประกอบรายงานอีไอเอเสร็จเรียบร้อย เน้น 40-50 ข้อใหญ่ หลังโครงการยื่นขออีไอเอพุ่งพรวดจาก170 เป็น 300โครงการ

นายสันติ บุญประคับ เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กล่าวว่าจากปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(สวล.) หรือ Environmental Impact Assessment : EIA ของคณะกรรมการ ที่มักใช้ดุลพินิจประกอบการพิจารณาการผ่านรายงานอีไอเอแต่ละโครงการนั้น ยอมรับว่าดุลพินิจบางประการผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามได้และบางข้อเป็นกฎใหม่ที่คณะกรรมการบางรายกำหนดขึ้นเอง ทั้งยังไม่เคยมีโครงการใดดำเนินการมาก่อน ทำให้เอกชนเรียกร้องให้จัดทำคู่มือประกอบการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

ล่าสุดได้จัดทำคู่มือประกอบการจัดทำรายงาน สวล. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีหัวข้อใหญ่ๆ 40-50 ข้อ โดยหลังจากนี้จะนำคู่มือดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณารับหลักเกณฑ์และประกาศใช้ต่อไป
"แม้จะมีคู่มือออกมาแล้ว แต่ยังมีบางประเด็นที่คณะกรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากกายภาพของแต่ละโครงการต่างกัน ทำให้ต้องคำนึงถึงประชาชนที่อาจได้รับความเดือนร้อนจากโครงการดังกล่าวในภายหลัง"

นอกจากการจัดทำคู่มือแล้ว ยังเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการพิจารณาอนุมัติ สวล. ออกไปยังภูมิภาค เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการอสังหาฯเกิดขึ้นจำนวนมากทั่วประเทศ หากทุกโครงการต้องนำเข้าคณะกรรมการชุดเดียวกันหมด จะทำให้การพิจารณาล่าช้า

อย่างไรก็ดีหลักในการกระจายอำนาจนี้ จะเน้นเฉพาะในจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีอาจารย์ที่เชียวชาญในการพิจารณา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พร้อมกันนี้จะเพิ่มคณะกรรมการจากโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2554 จำนวนโครงการยื่นขออีไอเอมี 170 โครงการ แต่ในปี2555 เพิ่มเป็น 300 โครงการ ขณะที่เจ้าหน้าที่มีอยู่เท่าเดิม จึงจะผลักดันแนวคิดการกระจายอำนาจออกสู่ต่างจังหวัดให้สำเร็จก่อนจะเกษียณการทำงานในเดือนก.ย.นี้