ADVANC ซื้อ TTTBB-JASIF มูลค่า 3.2 หมื่นล้าน

ADVANC ซื้อ TTTBB-JASIF มูลค่า 3.2 หมื่นล้าน

ADVANC เข้าซื้อ TTTBB และ JASIF รวมมูลค่า 32,420 ล้านบาท รุกขยายธุรกิจอินเตอร์เน็ต คาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบรูณ์ภายในไตรมาส1 /66

บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมิ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์คจำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ/หรือ บุคคล AWN กำหนด (รวมเรียกว่า “ผู้ซื้อ ”) ดำเนินการดังต่อไปนี้

1) เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) (“TTTBB”) จำนวน 7,529,242,385 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB จากบริษัท อคิวเมนท์ จากัด (“ACU”) ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อยของTTTBB อีกสองบริษัทคือบริษัท ทริปเปิลทีอินเทอรเ์น็ตจำกัด และบริษัท อินคลาวด์ จำกัด และการได้มา ซึ่งบริษัท ทรี บีบี จำกัด ตามเงื่อนไขบังคับก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท

2 บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอรค์ จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ/หรือ บุคคลท่ี AWN กำหนด (รวมเรียกว่า “ผู้ซื้อ ”) ดำเนินการดังต่อไปนี้

1) เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) (“TTTBB”) จานวน 7,529,242,385 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB จากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด (“ACU”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่ตแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อยของTTTBB อีกสองบริษัทคือบริษัททริปเปิลทีอินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท อินคลาวด์ จำกัด และการได้มา ซึ่งบริษัท ทรี บีบี จำกัดตามเงื่อนไขบังคับก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท) เข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมิน(“JASIF”) จากJASจำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท

ทั้งนี้ รวมเรียกทั้งสองธุรกรรมว่า ”ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน” มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท

โดย AWN ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับACUและJASในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อซื้อขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุนในJASIF (UndertakingAgreement)(“บันทึกข้อตกลง”) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ คือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขายได้อนุมัติการขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันท่ีประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุของJASIFอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง,และบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆภายใต้บันทึกข้อตกลงสำเร็จครบถ้วน ทั้งนี้ AWN จะทำการขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนโดยบริษัทฯคาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบรูณ์ภายในไตรมาส1ของปี2566

การลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตท่ีรวดเร็ว และมีคุณภาพท่ีดี ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น ส่งเสริมการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถได้รับบริการอินเทอรเ์น็ตอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมืองรวมถึงเป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯเพื่อขยายการเติบโต ในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และพัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศไทยโดยรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทอนความ ซ้ำซ้อนของการลากสายไฟเบอร์โดยไม่จำเป็นซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มโดยรวมแล้วการลงทุนนี้จะส่งเสริมการ

4 กรกฎาคม 2565 สร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องทั้งลูกค้าสังคมและผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การท่ีบริษัทฯมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้เช่าของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะส่งเสริมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ร้บผลตอบแทนท่ีมั่นคงขึ้นรวมถึงจะมีการปรับเงื่อนไขให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แก่กองทุนในการลงทุนทรัพย์สินโทรคมนาคมของบริษัททฯเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯยังมีความสามารถในการกกู้ยืมเพิ่มเติมจึงมีแผนท่ีจะใชเ้งินกู้ยืมสำหรับธุรกรรมในครั้งนี้รวมถึง ยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ70ของกำไรสทุธิธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนข้างต้นมีมลูค่ารวม32,420ล้านบาทเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ38.7 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของ AIS งวดล่าสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีให้ผลลัพธ์สูงสุด และเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาจะมีมูลค่าขนาดรายการรวมมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยยละ50 บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีรายงานสารสนเทศตามรายละเอียดแนบท้ายและจัเส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันท่ีเปิดเผยรายการทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มา