BANPU ปิดดีลแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ จาก XTO รับรู้รายได้ตั้งแต่ 1 ก.ค.65

BANPU ปิดดีลแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ จาก XTO  รับรู้รายได้ตั้งแต่ 1 ก.ค.65

BANPU ปิดดีล 'แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์'จาก XTO มูลค้า 26,452 ล้านบาท ขยายพอร์ตพลังงาน ก๊าซธรรมชาติสู่ 900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รับรู้รายได้ตั้งแต่ 1 ก.ค.65

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU เผยว่า บริษัท BKV Corporation (“BKV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บ้านปูถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96.12 ได้บรรลุผลสําเร็จตามเงื่อนไขในการซื้อสัดส่วนผลประโยชน์ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติและครอบคลุมถึงธุรกิจกลางนํ้า (Midstream) บริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในประเทศ สหรัฐอเมริกา จากบริษัท XTO Energy, Inc. and Barnett Gathering LLC (XTO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Exxon Mobil Corporation

โดยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีมูลค่าการลงทุนจํานวน 750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 26,452 ล้านบาท และมูลค่าผลประโยชน์แก่ผู้ขายในอนาคตโดยรวมไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเริ่มรับรู้รายได้จากการ ดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป จากการลงทุนดังกล่าว

บ้านปูสามารถขยายกําลังการผลิตในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมตามสัดส่วนการลงทุน ประมาณ 225 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทําให้กําลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ ประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และมีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติ 1P จากปัจจุบัน ประมาณ 4.4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต เป็นประมาณ 5.8 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต BKV จึงกลายเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett)

โดยสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่มีความเสี่ยงตํ่าในการผลิต ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความพร้อมทั้ง โครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง โดยนอกจากจะเป็นผู้ดําเนินการผลิตเองแล้วยังรวมถึงการบริหารจัดการขั้นตอนการอัด ก๊าซธรรมชาติครอบคลุมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติระยะทาง 750 ไมล์ โดยมีสถานีอัดก๊าซธรรมชาติ (Gas Compressor stations) จํานวนมากกว่า 20 สถานี ซึ่งสามารถเข้าถึงตลาดที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สําคัญ

รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่ หลากหลาย ทั้ง ก๊าซธรรมชาติ และ ก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) ตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สําคัญในบริเวณรัฐแถบ ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา โดยสามารถสร้างพลังร่วม (Synergy) กับแหล่งผลิตเดิมที่มีอยู่และสร้างกระแสเงินสดได้ทันที

การลงทุนในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสําคัญตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบ้านปู ในการเร่งเดินหน้าเปลี่ยนผ่าน ธุรกิจ ขยายพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน ยกระดับ Antifragile ในทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือทุก ความผันผวน รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน