ตะกั่ว เมตริกตันละ 68,570.00 สังกะสี เมตริกตันละ 119,610.00

ตะกั่ว เมตริกตันละ 68,570.00 สังกะสี เมตริกตันละ 119,610.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประกาศราคาแร่     
     
    (บาท/หน่วย)
1.ตะกั่ว เมตริกตันละ 68,570.00
2.สังกะสี เมตริกตันละ 119,610.00
3.ทองคำ กรัมละ 2,049.79
4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 575,790.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 30 มิถุนายน 2565  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
     
     
     
     

ตะกั่ว เมตริกตันละ 68,570.00 สังกะสี เมตริกตันละ 119,610.00