สศค.ชี้เงินเฟ้อกระทบครัวเรือนรายได้น้อยมากสุด

สศค.ชี้เงินเฟ้อกระทบครัวเรือนรายได้น้อยมากสุด

สศค.เจาะลึกราคาพลังงานกระทบการบริโภค ระบุ ครัวเรือนรายได้น้อยได้รับผลกระทบมากสุดหากราคาอาหารและเครื่องดื่มปรับเพิ่มขึ้น ชี้การดำเนินมาตรการบรรเทาต้องทำแบบเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย​

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)กระทรวงการคลังออกบทวิเคราะห์เจาะลึกการบริโภคครัวเรือนหลังสถานการณ์ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ระบุว่า จากสถานการณ์ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะกระทบครัวเรือนทุกกลุ่มรายได้เป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ขณะที่ หากราคาอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มสูงขึ้น ครัวเรือนรายได้น้อยจะได้รับผลกระทบมากกว่าครัวเรือนรายได้สูง

นอกจากนี้ การคำนวณรายได้หลังหักภาษีหรือ MPC ของครัวเรือนที่มีรายได้แตกต่างกัน พบว่า ครัวเรือนรายได้น้อยมีค่า MPC สูงที่สุด สะท้อนว่า เมื่อประชาชนมีรายได้มากขึ้น สัดส่วนรายได้ที่นำไปใช้บริโภคจึงลดลง

ดังนั้น การดำเนินมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐจึงได้มีมาตรการที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ของกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยด้วย นอกเหนือจากการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพียงอย่างเดียว

สำหรับค่าใช้จ่ายของครัวเรือนจำแนกตามกลุ่มรายได้ จะพบว่า โดยครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่ไปกับสินค้าจำเป็น เช่น อาหารและเครื่องดื่ม และที่อยู่อาศัยมากกว่าครัวเรือนรายได้สูง ในขณะที่ สัดส่วนการใช้จ่ายหมวดพลังงานค่อนข้างคล้ายคลึงกันในครัวเรือนทุกระดับรายได้ ส่วนการใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเดินทาง สื่อสาร สุขภาพ เป็นต้น ครัวเรือนรายได้น้อยจะใช้จ่ายเป็นส่วนน้อยกว่าครัวเรือนรายได้สูง

ทั้งนี้ ผลกระทบต่อเงินเฟ้อจะพบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดหากราคาอาหารและเครื่องปรับเพิ่มขึ้น