ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,920.00 สังกะสี เมตริกตันละ 126,260.00

ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,920.00 สังกะสี เมตริกตันละ 126,260.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ประกาศราคาแร่       
       
    (บาท/หน่วย)  
1.ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,920.00  
2.สังกะสี เมตริกตันละ 126,260.00  
3.ทองคำ กรัมละ 2,015.59  
4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 576,820.00  
       
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  เป็นต้นไป
       
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565    
       
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    
       
       

ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,920.00 สังกะสี เมตริกตันละ 126,260.00