"เรือด่วนเจ้าพระยา" เปิดทริปสายมู ล่องเรือไหว้ 5 วัดดังรอบกรุงเทพฯ

"เรือด่วนเจ้าพระยา" เปิดทริปสายมู ล่องเรือไหว้ 5 วัดดังรอบกรุงเทพฯ

"เรือด่วนเจ้าพระยา” เปิดเส้นทางเอาใจสายมูเตลู ชวนไหว้พระ 5 วัดดังริมน้ำรอบกรุงเทพฯ เสริมบุญรับวันวิสาขบูชา 15 พ.ค.นี้

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด เปิดเส้นทางเดินเรือพิเศษรับวันหยุดวิสาขบูชา 15 พ.ค.นี้ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ล่องเรือไหว้พระรอบกรุงเทพมหานคร “Merit Trip ทริปสายมู ไหว้พระเสริมบุญวันวิสาขบูชา” ไหว้พระ 5 วัดดังริมแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับบริการเรือท่องเที่ยวไหว้พระ 5 วัดดังริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เรือด่วนเจ้าพระยาจะใช้เรือโดยสาร Riva Express ซึ่งเป็นเรือปรับอากาศ 2 ชั้น ในการเดินทางท่องเที่ยว สามารถเลือกจุดลงเรือได้ 2 จุด ได้แก่ ท่านนทบุรี และท่าสาทร โดยจะล่องเรือเดินทางไปทำบุญไหว้พระ 5 วัดดัง ประกอบด้วย

วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวรารามหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันติดปากว่า “วัดแจ้ง” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีเรียกว่า “วัดมะกอก” ต่อมาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ชาวบ้านเรียกจนติดปากว่าวัดแจ้ง เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ ให้วัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐาน และใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ หลังจากนั้นจากวัดแจ้งเป็น วัดอรุรราชธาราม และวัดอรุณราชวราราม โดยลำดับ ปัจจุบันเรียกชื่อว่า “วัดอรุณราชวราราม”

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

"เรือด่วนเจ้าพระยา" เปิดทริปสายมู ล่องเรือไหว้ 5 วัดดังรอบกรุงเทพฯ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช วรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง และที่ฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านด้วย

วัดเทวราชกุญชร

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีชื่อเดิมว่า “วัดสมอแครง” เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่มีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ โดยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงสถาปนาใหม่ ผ่านการบูรณปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งหลายครา จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงรับเป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร”

ศาลเจ้ากวนอู

ศาลเจ้ากวนอู อยู่ในเขตคลองสาน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2224-2301) ตรงกับสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงในราชวงศ์ชิง โดยกวนอู เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่คนจีนนับถือสูงสุด เป็นมหาเทพแห่งความจงรักภักดี คุณธรรม และความกล้าหาญ

ทั้งนี้ หากสายมูเตลูสนใจร่วมทริปท่องเที่ยวไหว้พระ 5 วัดในวันวิสาขบูชาครั้งนี้ สามารถลงเรือที่ท่านนทบุรี ขาไปเรือจะออกจากท่านนทบุรี เวลา 08.30 น. และขากลับเรือจะมาส่งที่ท่านนทบุรี เวลา 17.30 น. โดยประมาณ ส่วนผู้ที่ต้องการลงเรือที่ท่าสาทร (เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สะพานตากสิน S6) ขาไปเรือจะออกจากท่าสาทร เวลา 9.30 น. และขากลับเรือจะมาส่งที่ท่าสาทร เวลา 16.30 น. โดยประมาณ

"เรือด่วนเจ้าพระยา" เปิดทริปสายมู ล่องเรือไหว้ 5 วัดดังรอบกรุงเทพฯ