คลังอนุญาตนิติบุคคลต่างประเทศ 3 รายออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้เงินบาทในไทย

คลังอนุญาตนิติบุคคลต่างประเทศ 3 รายออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้เงินบาทในไทย

คลังอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศจำนวน 3 ราย ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.65 – 31 ม.ค.66

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่า การพิจารณาให้นิติบุคคลต่างประเทศ สามารถออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในแต่ละครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตลาดการเงิน และตลาดตราสารหนี้ไทยในภาพรวม อาทิ

1) ด้านเสถียรภาพของตลาดการเงินในประเทศ

2) ด้านผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนไทย

3) ด้านการส่งเสริมให้นักลงทุนในประเทศมีตราสารหนี้ที่มีคุณภาพให้ลงทุน

4) ด้านการพัฒนาตลาดพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาท

ทั้งนี้ ในรอบการพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย รอบอนุญาตที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. Hattha Bank Plc.

2. บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (Xayaburi Power Company Limited: XPCL)

3. บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (EDL Generation Public Company: EDL-Gen)

ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมีเงื่อนไขให้ใช้เงินที่ได้รับจากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในกรณีที่สถานภาพ สถานะการเงิน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

กระทรวงการคลัง ขอขอบคุณผู้ยื่นคำขออนุญาตทุกรายที่ให้ความสนใจในการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย สำหรับผู้มีความประสงค์จะขออนุญาตในรอบถัดไปสามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงได้ปีละ 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์