"แพร็กมาฯ" เผย 3 กลยุทธ์สำคัญ การบริหาร HR ในยุค Metaverse

"แพร็กมาฯ" เผย 3 กลยุทธ์สำคัญ การบริหาร HR ในยุค Metaverse

การมาของยุค Metaverse ทำให้วัฒนธรรมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ฉะนั้น การบริหาร HR จึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารอย่างมากเช่นกัน แล้วกลยุทธ์สำคัญที่ว่านั้นคืออะไร มีอะไรบ้าง ต้องติดตามจากบทความนี้

โลกกำลังก้าวเข้าสู่ Metaverse หรือโลกเสมือนจริง ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตทุกคนมากขึ้น ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสำคัญ ที่ให้คนในวัยทำงานต้องเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งการประชุมออนไลน์ หรือการทำงานทางไกล ซึ่งทำให้เข้าใกล้โลก Metaverse มากขึ้น

บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร และทรัพยากรบุคคล สู่ Digital Transformation ได้ให้มุมมองด้านการบริหารบุคลากรในยุค Metaverse ได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งเผยกลยุทธ์สำคัญๆ ในการบริหารจัดการองค์กรในยุคนี้

"แพร็กมาฯ" เผย 3 กลยุทธ์สำคัญ การบริหาร HR ในยุค Metaverse

การสร้าง Ecosystem ให้เชื่อมโยงกัน

ภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน Metaverse คือเรื่องที่บริษัทต่างๆ เริ่มให้ความสนใจและกำลังพูดถึงกันอย่างมาก หลายองค์กรเริ่มมีการทดลองเพื่อการเข้าสู่ Metaverse ทั้งนี้ ในมุมของ HR ที่ต้องเตรียมตัว อยากให้เริ่มพิจารณา 3 ด้าน ดังนี้

  • ธุรกิจ HR ต้องมองภาพรูปแบบธุรกิจที่อาจเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ Metaverse ที่จะกระทบถึง Operating Model และ Talent Model ซึ่งสะท้อนถึง Organization Structure และ Way of work รวมถึง Workforce demand ที่อาจจะต้องมีการวางแผนให้ครอบคลุม ทั้งจำนวน ทักษะความสามารถที่เปลี่ยนไป และรูปแบบการจ้างงานที่ต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
  • พนักงาน การเข้าสู่ Metaverse จะเปิดโอกาสในการบริหาร Culture และ Employee Experiences ได้อย่างยืดหยุ่นและมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การสร้าง Employer Brand การสรรหา และสัมภาษณ์งานในรูปแบบใหม่ๆ จนไปถึงการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานผ่านทาง Cases ต่างๆ ที่เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น
  • หน่วยงาน HR โดย Metaverse จะมาเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการทำงานของ HR อย่างชัดเจน Services ของ HR บน Metaverse จะถูกขับเคลื่อนด้วย Technology, Automation, AI มากยิ่งขึ้น บทบาทของ HR จะเปลี่ยนไป ซึ่งนำไปสู่การทำ HR Transformation

"แพร็กมาฯ" เผย 3 กลยุทธ์สำคัญ การบริหาร HR ในยุค Metaverse

พัฒนาทักษะใหม่ให้กับคนในองค์กร

วันเฉลิม สิริพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด เผยว่า สิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุค Metaverse จากการศึกษาของบริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป คือ การสร้างทักษะ (Skill) ใหม่ๆ ได้แก่ 1. การเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง 2. ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจในโลกอนาคต 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร 4. การบริหารเทคโนโลยีควบคู่ไปกับบุคลากร ให้กับคนในองค์กร เพราะโลกเสมือนจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการแข่งขันขององค์กรต่างๆ

ทั้งนี้ การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่จึงจำเป็นในการยกระดับทักษะของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขัน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่องค์กร นอกเหนือจาก technical skill ต่างๆ ที่จำเป็นกับงานแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมและภายในทีม โดยองค์กรต้องบริหารความท้าทายในการทำ Virtual และ face-to-face ให้สมดุลกัน

สร้าง HR Tech เพื่อรองรับการทำงานรูปแบบใหม่

นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่กล่าวไปข้างต้น อีกกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในยุค Metaverse คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของ HR หรือการใช้ HR Tech โดยแต่ละองค์กรหันมาปรับกระบวนการทำงานแทบทั้งหมดให้กลายเป็นดิจิทัล เพื่อสร้าง productivity การทำงาน ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ประหยัดเวลา และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรสำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงเพิ่มความสะดวกให้กับนายจ้าง โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนสู่ Hybrid workplace ที่ยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ทำงาน โดยพนักงานมีทางเลือกมากขึ้นไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียว องค์กรจึงควรสร้างระบบ HR Tech เพื่อรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

"การมาของยุค Metaverse จะทำให้วัฒนธรรมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ฉะนั้น การเริ่มทำ Transform ในส่วนเล็กๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจเหนือคู่แข่ง และเพื่อพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ เพราะบุคลากรหรือการบริการจัดการที่มีคุณภาพนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับทุกองค์กร" ภานุวัฒน์ กล่าวสรุป

"แพร็กมาฯ" เผย 3 กลยุทธ์สำคัญ การบริหาร HR ในยุค Metaverse