อ.ต.ก.จับมือสหกรณ์สุรินทร์ปั้นแบรนด์ ‘ข้าวหอม’

อ.ต.ก. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตในพื้นที่สู่ตลาดในทุกระดับ

ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ปณิธาน มีไชยโย ระบุ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตในพื้นที่สู่ตลาดในทุกระดับ โดยคัดสรรข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงจากกลุ่มเกษตรกรในสุรินทร์ มาแปรรูปเป็นข้าวหอมมะลิ 100% บรรจุถุงจำหน่าย สร้างมาตรฐานภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก. ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการจัดหาช่องทางจำหน่าย ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า