แค่หนุนการลงทุนยังไม่พอ ต้องหนุนให้คนไทยใช้ด้วย

แค่หนุนการลงทุนยังไม่พอ ต้องหนุนให้คนไทยใช้ด้วย

รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ต่างก็ได้พยายามยกระดับประเทศไทย

ไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ เป็นประเทศผู้ผลิตที่ทันสมัย ซึ่งผลจากการพัฒนาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา สามารถก็บรรลุผลสำเร็จผลักดันประเทศไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของภูมิภาค ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกรถยนต์ติด 1 ใน 10 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนอย่างไม่เห็นฝุ่น มีสินค้าอุตสาหกรรมหลากประเภทที่นำเงินตราเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไทย ตั้งอยู่บนพื้นโคลนที่ขาดความมั่นคงเป็นอย่างยิ่ง เพราะส่วนใหญ่เป็นการผลิตแบบโออีเอ็ม หรือการรับจ้างผลิต จากแบรนด์สินค้าของต่างประเทศ ไม่มีเทคโนโลยีและตราสินค้าเป็นของตัวเอง ทำให้ไม่มีฐานทางความรู้ในการต่อยอดสินค้า เพื่อแข่งขันได้ในอนาคต และหากผู้ว่าจ้างย้านฐานการผลิต หรือหันไปจ้างประเทศอื่น ก็จะกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยอย่างรุนแรง

โดยสาเหตุหลัก ไม่ได้มาจากทักษะความสามารถของคนไทยมีไม่เพียงพอ แต่กลับกันแรงงานไทยมีฝีมือเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติอื่น รวมทั้งตลาดในภูมิภาคนี้ต่างยอมรับในคุณภาพของสินค้าไทย แต่ปัญหาอยู่ที่คนไทยด้วยกันเอง ที่ยังขาดการสนับสนุนสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทย ทำให้ผู้ประกอบการไทยขาดเงินทุน ในการพัฒนาสินค้าต่อไปจนไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าต่างชาติได้ ทำให้อุตสาหกรรมไทยแคระแกรน จนต้องหันไปพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก และเมื่อใดเศรษบกิจโลกมีปัญหา ก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทยอีกด้วย

ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลนี้เร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเข้าสู่ประเทศ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0 สนับสนุนให้เกิดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ยานยนต์แห่งอนาคต หุ่นยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมชีวภาพ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งก็ทำให้สร้างกระแสดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้พอสมควร

แต่ในระยะยาวอุตสาหกรรมเหล่านี้ จะมีความมั่นคงแค่ไหนจะไปซ้ำรอยอดีต ที่มีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย แต่ขาดการต่อยอดพัฒนาจนแคระแกรนไปหรือไม่ หรือจะต้องพึ่งพาต่างชาติให้เดินจูงประเทศไทยไปตลอดเวลา

ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรจะเร่งทำควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนก็คือ การส่งเสริมให้คนไทยมีค่านิยมในการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย สร้างวัฒนธรรมความนิยมในแบรนด์สินค้าของไทย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเป็นการเปลี่ยนวิถีความคิดคนไทยอย่างถึงรากถึงโคน ยากกว่าการชักจูงให้เกิดการลงทุนอย่างมากมาย แต่ถึงแม้จะยากก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ เพราะหากอุตสาหกรรมไทยขาดฐานการสนับสนุน ของคนภายในประเทศแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะยกระดับประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ และประเทศชั้นนำต่างๆ ของโลกก็ล้วยแต่มีรากฐานการสนับสนุน จากคนภายในประเทศทั้งสิ้น จะจมปลักอยู่กับที่มองดูประเทศคู่แข่งอื่นๆแซงหน้าอยู่เรื่อยๆ

หากถึงวันนั้นจริงคนไทย คงไม่ต้องหันไปโทษรัฐบาลโทษนักการเมือง หรือโทษใครต่อใครอีกแล้ว แต่จะต้องหันมาโทษตัวเองที่ไม่เคยมีจิตสำนึกในความรักชาติ ไม่มีความสามัคคีในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นในช่วงแห่งการไว้อาลัยของประเทศ คนไทยควรน้อมรับเอาพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงวางรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้เกิดการพึงพาตัวเองภายในประเทศ ให้เกิดผลจริงเป็นรูปธรรมสร้างความเข็มแข็งให้กับประเทศอย่างแท้จริง