มิติใหม่รัฐจับมือชาวนาดันราคาข้าว

มิติใหม่รัฐจับมือชาวนาดันราคาข้าว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้ามารับตำแหน่งวันแรกและได้มอบนโยบายการทำงาน

เน้นย้ำให้ดูแลพืชเกษตรกรเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสินค้าข้าว ที่เป็นสินค้าที่เคยมีปัญหาจากนโยบายที่บิดเบี้ยว

พล.อ.ฉัตรชัยให้หลักการดูแลสินค้าเกษตร 1.จะดูแลราคาสินค้าให้เหมาะสม ไม่บิดเบือนกลไกตลาด ยกเว้นในกรณีที่กลไกปกติไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะใช้มาตรการเสริมเข้าไปจัดการดูแลราคาสินค้าอย่างรอบคอบ 2.จะสนับสนุนมาตรการการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต 3.จะสนับสนุนให้ชาวนาและเกษตรกรมีอาชีพเสริมในช่วงนอกฤดูกาลผลิต 4.จะส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์

เฉพาะสินค้าข้าว จะดูแลเป็นพิเศษมากกว่าพืชเกษตรอื่นๆ โดยช่วง 1 ปีข้างหน้านี้ จะเริ่มระบายสต็อกข้าวเก่าประมาณ 15-18 ล้านตัน โดยใช้กลไกการระบายข้าวตามระบบการค้าข้าวอย่างรอบคอบและเหมาะสม และเร่งรัดช่องทางการระบายข้าวพิเศษอื่นๆ นอกเหนือกลไกปกติ

ระบายข้าวไปสู่ประเทศที่มีความต้องการข้าวแต่อาจจำเป็นต้องปัจจัยเสริม เช่น การให้สินเชื่อ การแลกสินค้า เป็นต้น และจะบริหารจัดการข้าวที่จะออกมาในฤดูกาลใหม่ โดยดูแลระดับราคาขั้นต่ำให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ตามความเหมาะสม

กระทรวงพาณิชย์นัดหารือร่วมกับผู้แทนเกษตรกรไทยจากสมาคมต่างๆ ในทันทีในการดูแลราคาข้าวกับ 5 องค์กร ได้แก่ นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย นายวิชา ดาวแจ่ม เลขาธิการสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทยและเลขาธิการเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน

เป้าหมายในการหารือครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการหาแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือชาวนา ในลักษณะการป้องกันเชิงรุกก่อนที่จะเกิดปัญหา โดยเฉพาะการยกระดับราคาข้าวที่ชาวนาควรจะขายได้อย่างเหมาะสมในเดือน ต.ค. นี้

ทำงานเชิงรุกร่วมกับชาวนา ไม่ใช่พอข้าวราคาตก ชาวนามาเดินขบวน แล้วค่อยมาแก้ปัญหา ต้องเริ่มวางแผนทำงานกันเลย เพื่อผลักดันราคาข้าวเปลือกให้คุ้มต้นทุน เป้าหมายไม่ต่ำกว่าตันละ 8,500 บาท

การประชุมร่วมระหว่างชาวนาพัฒนาไปเป็นการตั้งคณะหารือร่วม นัดประชุมกันครั้งแรกสัปดาห์นี้ และจากนั้นจะประชุมกันทุกๆ 2 สัปดาห์

การหารือรอบแรก จะให้ความสำคัญกับแผนการยกระดับราคาข้าวเปลือก โดยจะร่วมกันพิจารณาว่า ควรจะมีมาตรการอะไรมาใช้เพิ่มเติม หรือชาวนาอยากให้รัฐใช้มาตรการอะไรในการผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์มีอยู่แล้ว

ทั้งการขอความร่วมมือโรงสีให้เก็บสต็อกข้าวไว้ โดยรัฐบาลสนับสนุนด้วยการชดเชยดอกเบี้ย 3% การขอความร่วมมือให้ชาวนาเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง หรือกระทั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสต็อกข้าวของผู้ส่งออกที่ต้องมีสำรองตามกฎหมาย 500 ตัน

นอกจากนี้ ยังจะได้แต่งตั้งให้มีมิสเตอร์ข้าว ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าวทุกฝ่าย เพื่อให้มีศูนย์กลางในการดูแลเรื่องข้าว

การที่กระทรวงพาณิชย์หันมาจับเข่าคุยกับชาวนา เพื่อให้รู้ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เป็นมิติใหม่อย่างแท้จริง ที่ผ่านมาฝ่ายนโยบายมักกำหนดแล้วไปปฏิบัติโดยขาดการมีส่วนร่วม ถ้ายังจำกันได้ มีการประท้วงของชาวนาในคราวจะลดราคาจำนำข้าวจากหมื่นห้าเหลือหมื่นสอง

ชาวนาบอกลดไม่ได้เพราะเงื่อนไขหมื่นห้า รัฐบาลเสนอมาเอง ชาวนาไม่ได้รับรู้ เมื่อเสนอแล้วจะลดได้อย่างไร เป็นนโยบายแบบไม่มีส่วนร่วม

คราวนี้จะมีมาตรการอะไร รอติดตามสัปดาห์นี้