ครม.แต่งตั้ง '20บิ๊กขรก.' นั่งบอร์ดสังกัด'สปน.-ยธ.'

15 พฤศจิกายน 2559
23,772

เปิดมติ ครม. แต่งตั้ง "20บิ๊กขรก." นั่งบอร์ดในหน่วยงาน สังกัด "สปน.-ยธ."

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้ง นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 9 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ดังนี้ 1. นายครรชิต มาลัยวงศ์ 2. นายเธียรชัย ณ นคร 3. ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ 4. นายนคร เสรีรักษ์ 5. นายประวัติ วีรกุล 6. นายมานะ นิมิตรมงคล 7. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ 8. นายศักดิ์ เสกขุนทด 9. นายสนิท ชมชาญ ตลอดจนมีมติอนุมัติตาม ที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ ผู้แทนกองทัพอากาศ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แทน พลอากาศเอก วิจิตร์ จิตร์ภักดี กรรมการเดิมที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุราชการ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ จำนวน 9 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 1. นายอธิคม อินทุภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. นางสาวพันธุ์ทิพย์ นวานุช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 3. นายสุเจตน์ จันทรังษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. รองศาสตราจารย์เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 5. นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงประเทศ 6. นายสราวุธ เบญจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคาร 7. นายมานะ นิมิตรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 8. พลตำรวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบสวนคดีอาญา 9. พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คอลัมน์อื่นๆ