ต่างประเทศ

"ไทย" และ "อาเซียน" อยู่ส่วนไหนของโลก "ประชาธิปไตย"

“วันประชาธิปไตยสากล” 15 กันยายน 2564 ชวนสำรวจความเป็น “ประชาธิปไตย” ของ “ไทย” และประเทศใน “อาเซียน” อยู่ส่วนไหนในแผนที่ประชาธิปไตยโลก

วันที่ 15 กันยายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น “วันประชาธิปไตยสากล” โดยสหประชาชาติ เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความหมายและความสำคัญของ ประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นระบอบการปกครองที่เชิดชูความเท่าเทียมของมนุษย์มากกว่าระบอบอื่นใดในโลก อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกประเทศที่จะปกครองพลเมืองด้วยระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นวันนี้จึงจะมาสำรวจความเป็นประชาธิปไตยโดยภาพรวมของประเทศในโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย 

ประชาธิปไตยคืออะไร? 

ประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง “ความเป็นใหญ่ของปวงชน” เมื่อผนวกเข้ากับการปกครอง ประชาธิปไตยจึงเท่ากับ “การปกครองโดยประชาชน” ซึ่งประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด มีสิทธิ และเสรีภาพเป็นของตนเอง ไม่สามารถถูกละเมิดได้โดยอำนาจใด โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้ 

  1. หลักความเสมอภาค 

  2. หลักสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่

  3. หลักนิติธรรม

  4. หลักการใช้เหตุผล

  5. หลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 

ประเทศในโลกกับคุณภาพของประชาธิปไตย (Quality of Democracy)

จากการวัดค่า ดัชนีคุณภาพของประชาธิปไตยปี 2020 ในประเทศต่างๆ โดย University of Würzburg ประเทศเยอรมนี พบว่า “เดนมาร์ก” เป็นประเทศคุณภาพของประชาธิปไตยอันดับหนึ่งด้วยตัวเลข 0.958 ตามมาด้วย นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน และเยอรมนี ด้วยตัวเลข 0.956 0.946 0.946 และ 0.944 ตามลำดับ 

ส่วนประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งเสรีภาพอย่าง “สหรัฐอเมริกา” กลับอยู่ในอันดับที่  36 ด้วยตัวเลข 0.811 ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศร่ำรวย G7  โดยในกลุ่มนี้ประเทศที่มีคุณภาพประชาธิปไตยดีที่สุดรองจาก เยอรมนี คือ สหราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ในอันดับ 17 ด้วยตัวเลข 0.892 

ในส่วนของ “ประเทศไทย” นั้นจัดอยู่ในอันดับที่ 135 จาก 176 ประเทศ ด้วยตัวเลข 0.3 จัดอยู่ในกลุ่มประเทศปกครองด้วยระบอบเผด็จการระดับกลาง (Moderate Autocracy) และรั้งอันดับ 7 ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากเวียดนาม กัมพูชา และลาว

(หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวได้ศึกษาก่อนการรัฐประหารในเมียนมา)

ประชาธิปไตยในไทยและประเทศอาเซียน 

ข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ freedomhouse.org ซึ่งรายงานการเข้าถึงสิทธิทาง การเมืองและเสรีภาพของพลเมืองในแต่ละประเทศ โดยแบ่งเป็น 40 และ 60 คะแนน ตามลำดับ 

จากข้อมูลพบว่า ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียอย่าง นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และสวีเดน ได้รับคะแนน 100 เต็ม ส่วนเดนมาร์กอยู่ในอันดับ 8 ร่วม ด้วยคะแนน 97 บ่งบอกถึงอิสรภาพเต็มเปี่ยมของพลเมืองในประเทศดังกล่าว 

ขยับกลับมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ไม่มีประเทศใดเลย ที่เป็นพลเมืองมีอิสรภาพอย่างเต็มที่ ดีที่สุดในภาพรวมและสิทธิทางการเมือง คือ “อินโดนีเซีย” มี 59 คะแนน และ 30 คะแนนตามลำดับ

ส่วนประเทศที่ พลเมืองมีเสรีภาพสูงที่สุดในภูมิภาค คือ “ฟิลิปปินส์” ด้วยคะแนน 31 จาก 60 ซึ่งทั้งสองประเทศจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พลเมืองมีอิสรภาพบางส่วน 

สำหรับ “ไทย” อยู่ที่อันดับ 5 ของภูมิภาคอาเซียน ด้วยคะแนนรวม 30 โดยแบ่งเป็นคะแนนสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมืองที่ 5 และ 25 ตามลำดับ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่มีอิสรภาพ ร่วมกับประเทศใน อาเซียนอย่าง เมียนมา บรูไน กัมพูชา เวียดนาม และลาว 

"ไทย" และ "อาเซียน" อยู่ส่วนไหนของโลก "ประชาธิปไตย" ที่มา: www.freedomhouse.org   

หมายเหตุ:

  • สีม่วง คือ ประเทศไม่มีอิสรภาพ
  • สีเหลือง คือ ประเทศมีอิสรภาพบางส่วน
  • สีเขียว คือ ประเทศมีอิสรภาพ (เต็มที่)

 

เช็คสถานะอิสรภาพ "ไทย" และ "อาเซียน" 
"ไทย" และ "อาเซียน" อยู่ส่วนไหนของโลก "ประชาธิปไตย"

 

อ้างอิง

วันประชาธิปไตยสากล - Kapook

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์

 

Freedom House

University of Würzburg