กต. และหน่วยงานรัฐ - เอกชน ร่วมบริจาคช่วยเหลือศรีลังกากว่า 5 ล้านบาท

กต. และหน่วยงานรัฐ - เอกชน ร่วมบริจาคช่วยเหลือศรีลังกากว่า 5 ล้านบาท

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือวิกฤติเศรษฐกิจในศรีลังกา ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ อาหาร และเงิน มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในศรีลังกา ซึ่งกรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระราชูปถัมภ์ และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ อาหาร และเงิน มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท และกระทรวงการต่างประเทศบริจาคเงินเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์จำนวน 1.3 ล้านบาท โดยนาง ซี.เอ. จมินทะ ไอ. โกโลนเน เอกอัครราชทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ

ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ศรีลังกาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริจาคเงิน 700,000 บาทในนามของรัฐสภา และการให้ความช่วยเหลือทางด้านเวชภัณฑ์และเงินบริจาคมูลค่า 4 ล้านบาทโดย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ศรีลังกาเพิ่มเติม

ไทย และศรีลังกาเป็นมิตรประเทศที่มีความผูกพันด้านวัฒนธรรม และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับศรีลังกา และไมตรีจิตระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ศรีลังกาดังกล่าวสอดคล้องกับความเป็นไทยที่จะเป็น “มิตรแท้” “มิตรในยามยาก” กับมิตรประเทศต่างๆ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์